Özel güvenlik görevlisi olmaya engel hastalıklar

Silahlı ve silahsız ÖGG sağlık raporu esasları ve engel olan hastalıklar Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği ile düzenlendi.

Özel güvenlik görevlisi (ÖGG) olmak isteyenlerin ya da olanların sağlık şartlarını düzenleyen ve 26 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili önemli noktalar aşağıdadır.

 • Aşağıda yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Olmaya Engel Hastalıklar Listesi‘ndeki sağlık sorunları olan adaylar (özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni alacak kişiler), aday sağlık raporu neticesinde, ÖGG olamaz.
 • Özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde, kas iskelet sistemi ve ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden özel güvenlik görevlisi olamayacağı tespit edilenler ile görme, duyma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemezler.
 • Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak ya da silahlı özel güvenlik görevlisi olmayı sürdürmek için aşağıdaki listedeki hastalıkların olmaması yanı sıra ilgili uzman hekimlerce silah kullanmasının ayrıca uygun görülmesi gerekir.
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden engeli olan adaylar yeniden aday olamaz; ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden izinleri iptal edilen özel güvenlik görevlileri yeniden özel güvenlik görevlisi olamaz.
 • Aday sağlık raporları tam teşekküllü hastanelerden alınır ve geçerlilik süresi 1 yıldır. Tam teşekküllü hastane, bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen sağlık kurumlarıdır. Rapor için aday başvurur ve rapor ücretini aday öder.
 • Durum bildirir sağlık raporlarının ücreti işveren tarafından karşılanır. Bu raporların bir geçerlilik süresi yoktur. Valilikler tarafından özel güvenlik görevlisi olmak için aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan özel güvenlik görevlileri hakkında, işverenden durum bildirir sağlık kurulu raporu aldırması istenebilir.
 • Aday sağlık raporları ya da durum bildirir sağlık raporları özel hastane, klinik gibi özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenemez.
 • Durum bildirir sağlık raporuna özel güvenlik görevlisi hakem hastaneye başvurarak itiraz edebilir. Bu durumda rapor ücretini kendisi öder.
 • Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen çalışma iznine sahip ÖGG’den bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden aday sağlık raporu istenmeyecek.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAYA ENGEL HASTALIKLAR LİSTESİ

DÂHİLİYE

 • Endokrinolojik yönden
  • Lesch-Nyhan Hastalığı,
  • Osteogenezis İmperfekta (Osteoporoz ve multipl kemik kırıklarına neden olmuş),
  • Morbid Obezite (Vücut Kitle indeksi 50kg/m2 tistü olanlar, ağır şekil bozukluğu yapan iskelet displazileri).
 • Hematolojik yönden
  • Ağır aplastik anemi (Nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı, (nötrofil 200’ün altı),
  • Steroid tedavisine yanıt vermeyen Diamond Blacfan Anemisi,
  • Tedaviye yanıt vermeyen ağır hemolitik anemiler (Hb:<8 g/dl),
  • Yılda birden fazla oraklaşma krizi veya hayatında bir kez bile stroke veya akut göğüs sendromu geçiren ağır ve terminal Hemoglobinopatiler
  • Major talasemi
  • Transfiizyon bağımlı olan diğer Hemoglobinopatiler,
  • Hb <l0 g/dl, plt <l00000/mm3 olan miyelofibrozis,
  • IPSS Orta-2 ve yüksek risk oluşturan miyelodisplastik sendrom,
  • Tedavisi devam eden ya de remisyona girmeyen lösemiler,
  • Kronik Faz (6. ayda major sitogenetik yanıt yoksa ) kronik lösemiler,
  • Evre 3-4 Kronik Lenfositik Lösemi,
  • Malign Gammapatiler (Ağır veya remisyona gitmeyen)
  • İleri evre tedavi gerektiren saçlı hücreli lösemi,
  • Primer Hemofagositik Sendrom,
  • Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanaması olan KML ve myelofibrosis dışında kalan myeloproliferatif hastalıklar (esansiyel trombositeıni, polistemia vera, v.b)
  • Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden yakalar
  • Orta veya yüksek dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan lenfomalar
  • ileri derecede komplikasyonu olan ve/veya ağır-terminal olgular kemik iliği/kök hücre nakli
 • Nefrolojik yönden
  • Evre 5 (GFR <15 ml/dk, helen renal replasman tedavisi [hemodiyaliz, periton diyalizi, böbrek nakli] başlanmayan hasta),
  • Renal replasman tedavisi (hemodiyaliz, periton diyalizi) gerektiren kronik böbrek hastalığı,
  • Serolojik testlerle saptanmış ve doğrulama testleri ile kanıtlanmış komplikasyonlu AIDS hastalığı veya HIV enfeksiyonlan,
  • Nefrektomi (Bilateral).
 • Romatolojik yönden;
  • Beden hareket ve fonksiyonlarını ileri derecede bozan nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin, otoimmün ve konnektif doku hastalıklarına ve diğer romatolojik hastalıklara bağlı artropati sekelleri
 • Onkolojik Yönden;
  • İleri klinik evreli (Evre III ve IV) malign tümörü olan remisyona girmeyen durumlar
 • Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi yönünden:
  • İlaç tedavisi, kalıcı kalp pili, kateter ile ablasyon, cerrahi müdahale, İCD implantasyonundan birisi uygulanmış olmasına rağmen kişinin günlük aktivitelerini engelleyecek şekilde semptomları devam eden aritmiler (fonksiyonel kapasite 3 veya 4)
  • İstirahatte dispne, göğüs ağrısı ve presenkopu olan veya en küçük aktivitelerde semptomları ortaya çıkan (NYHA 4) ve/veya istirahatte sağ ventrikül yetmezliği belirti ve bulguları olan PASB: 70 minHg üzeri olan pulmoner hipertansiyon.
  • Konstriktif perikard hastalığı tanısı nedeniyle opere edilmesine rağmen bulguları devam eden, NYHA sınıf III-IV bireyler,
  • Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan ve tedaviye rağmen semptomatik olan bireyler,
  • Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan veya NYHA sınıf-III-IV bireyler,
  • DKH semptomları olan veya günlük basit aktivite ile konjestif kalp yetersizliği semptomları gösteren NHYA evre 4 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizlíği semptomları kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizligi veya darlığı olan hastalar, önemli sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs l.>2:1) ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar,
  • Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile opere edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 4 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon (EF<9»30),
  • Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan bireylerde aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemtleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomları varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF %30),
  • Yürûme ve hareketi engelleyecek ölçüde ileri derecede lenfödem,
  • İnvaziv ve noninvaziv tetkiklerle tespit edilmiş iki ekstiremitede derin veri trombozuna bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar.

GENEL CERRAHİ

 • Üst sindirim kanalına ait semptom ve bulgular veya anatomik kayıp yada tedaviyle kontrol altına alınamayan semptomlar veya üst sindirim kanalı rahatsızlığı nedeniyle ideal kilonun >%20 altında olma,
 • İlerleyici kronik karaciğer hastalığı objektif bulguları veya hepatik yetmezliğin santral sinir sistemi belirtileri ile olan sürekli sarılık veya gastrik veya özefageal kanama ve beslenme bozukluğu ve güçsüzlük,
 • Diyetin kısıtlanması ve tedaviye rağmen semptomların tam olarak kontrol edilemeyen kolonik veya rektal hastalığın temel belirtileri (ateş, kilo kaybı veya anemi) bulunması,
 • Kalıcı sarılık; ortak safra kanalı (koledok) obstrüksiyonuna bağlı ilerleyici karaciğer hastalığı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ

 • Havayolu hastalıkları için bronkodilatör kullandıktan sonraki FEV1 değerinin %40’ın altında olması. İnterstisyel akciğer hastalıktan için bronkodilatör kullandıktan sonraki FVC’nin %40’ın altında olması veya istirahatte alınmış arter kan gazında parsiyel oksijen basıncının 55 mmHg’den düşük olması, ekokardiyografi ile gösterilmiş sağ kalp yctmezliği/kor pulmonale olan hastalarda parsiyel oksijen basıncının 60 mmHg’nin altında olması,
 • Akciğer tıransplantasyonu.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

 •  Odyometrik inceleme sonucunda (İşitme cihazı ile veya İşitme cihazı olmadan) iyi işiten kulakta Hava Yolu Saf Ses Ortalaması (500-2000 Hz) 50 dB’den daha iyi olmalı, işime implant veya cihazlarına rağmen her iki kulakta da bu değerden daha kötü (51 dB ve üzeri) işitme kaybı olanlar.

GÖZ HASTALIKLARI

 • Görme şartları, iyi gören göz düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak en az 0,6 olmalıdır
 • Diplopi olmamalıdır
 • İyi gören gözde santral 20 derecede görme alanı defekti olmamalıdır.
 • İyi gören gözde ptozis-hemiptozis olmamalıdır.
 • Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

 • Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen; üst ekstremite için, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozan;
  • Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları.
  • Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıklar, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojileri ie bunların sekelleri.
  • Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
  • Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları.
  • Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
  • Alt ekstremitelerin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
  • Eklem enfeksiyonları, eklem çıkıkları, eklem gevşeklikleri.
  • Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları, cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri.
  • Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların, sinirlerin) ileri derecedeki şekil bozuklukları, travmaları, kırıkları, cerrahileri, diğer patolojileri, gevşeklikleri, tedavi sonrası sekelleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.
  • Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve cerrahileri.

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI ve BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 • Günlük aktiviteleri engelleyen epilepsi nöbetler.
 • Epilepsiler dışında kalan, sinir sisteminin paroksismal hastalıkları. (narkolepsi, somnambulizm ve benzeri).

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 • Psikiyatrik yönden iyilik halinde olmadığı değerlendirilenler ve aşağıda belirtilen psikiyatrik rahatsızlığı bulunanlar,
 • Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan ve değerlendirme esnasında mevcut tedavisi devam eden;
  • Depresyon bozuklukları, Anksiyete bozuklukları, Obsesif kompulsif bozukluklar ile Travma ve strcsör ile ilişkili bozukluklar,
  • Psikotik bozukluklar,
  • Madde veya alkol bağımlılığı,
  • Organik mental bozukluklar,
  • İntihar girişimi, geçmiş self mutilasyon davranışlarına ait skarlar

CİLT HASTALIKLARI

 • Çok şiddetli otoimmün büllü hastalıklar (Pemfigus vulgaris, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis ve diğer otoimmün büllü hastalıklar),
 • Şiddetli Epidermolizis büllosa,
 • Şiddetli Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu, Diskeratozis konjenita, Werner sendromu ve benzeri hastalıkları bulunanlar.

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

256 Yorum

 1. Benim kalbimde bı delik var bana zararı olmuyo. Özel güvenlik olmama engel mi

  • Herhangi bir şikayetinizin olmaması olumlu bir gösterge. Ancak özel güvenlik olmaya engel olup olmayacağını öğrenmek için mutlaka bir kardiyoloji (kalp) muayenesi yapılması gerekir. Geçmiş olsun.

   • Hocam merhaba benim kolumda çizikler var bu bir engel mi silahlı veya silahsız

   • Merhaba. Heyet raporu almak istiyorum ama 2 ay önce 10 gün kullandığım İlaç için engel olacak galiba. Fonksera kullanmıştım bir engel olur mu. Lütfen acil dönüş yapar mısınız

    • Sıkıntı oldu mu ben de 7 yıl önce ilaç kullandım merak ettim nasıl sonuçlandığını

    • Merhaba kucuklukte gelen rahatsızlığım sağ kulak zarı delik bir sıkıntı olur mu

  • Bende geçmişte kalça çığı sebebiyle ameliyat oldum bana herhangi bir zorluğu olmuyor bi engeli olur mu

   • Bunun cevabını bende merak ediyorum. Bende de kalça ptotezi var .koşabiliyorum günlük işleri yapmamda engel değil fakat heyete girmeden buna benzer durumlar karşılaşan var mi acaba?

  • Bel fıtığı ameliyatı oldum sertifika alabilirmiyim

 2. Merhaba ben rehabilitasyon geçirdim maddeden silahlı için rapor aldım psigolok olmaz dedi silahsız için verirler mi bu engelli nasıl asarım

  • Merhaba. Psikolog uygun görmemişse, bu silahsız için de geçerli olacaktır. Çünkü yukarıdaki listede açıklanan ruh sağlığı durumlarıyla ilgili olumsuz bir kanaat her ikisine de engeldir. Geçmiş olsun.

   • Ellerim titriyor ve özel ğüvenlik olamaz dediler ne alaka iş taparken engel olmuyor ve silahsız?

     • Merhaba ben psikolaga gittiğimde kollarımı kontrol ettiler ve kolumda iz var bunun için bir üst kuruma sevki uygun gördü psikolog ne yapmalıyım

     • Merhaba bende hepatit c var özel güvenlik olmaya engelmi teşekkürler

    • Merhaba hocam ben kendi ilçemde özel güvenlik için heyete girdim bütün doktorlardan geçtim psikayatri ilaç sürem bitmediği için silahlı özel güvenlik görevlisi olamaz diye sonuç çıktı heyetenn sonra rapora itiraz ettim bu sefer ilimde girdim heyete yine psikayatri geçirmedi ilaç süren martta bitiyor o zaman gelip olabilirsin dedi bunu heyete raporumun sonucunda da belirtmiş ama silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olamaz yazılmış ben martta gidip heyete girebilecekmiyim giremeyecekmiyim özel güvenlik için

     • İlac suresi 1 yilmi 2 yilmi ben 1 yil once uyku icin pistriden ilac aldim heyete gircem ama suresi kac yildir

   • Peki hocam ilaç bitimine bir hafta var dedim doktor yine olmaz silah güvenlik görevlisi olamazsın dedi bana ama ucyildir kullananlara verilmiş hocam peki ben ilacımı iki gün sonra bırakıyorum doktor kontrolünde tekrar nezaman alabilirim sağlık raporumu güvenlik için yatirdigim paralarda boşuna gittimi

    • Önemli olan tedavinin bitmesi değil yalnızca, tedavinin amacına ulaştığına psikiyatri hekiminin kanaat getirmesi gerekir. Geçmiş olsun.

     • Merhaba hocam ankstiye bozukluğu vardı bende.. son görüşmemde doktor ile geçirilmiş navrotik bozukluk olarak verdi evrakı. Slahlı güvenlik olabilirmiyim en son .1.5 yıl önce kullandım bitti hocam ilaç olayı

   • Merhaba hocam 🙂
    Ben silahlı için başvuruda bulundum ve psikiyatrde 6 ay önce yazılmış ilaç geçmişinden dolayı olumsuz dönüt aldım psikiyatrdn ve aldığım ilaçlar da sınav senesinnde stresten dolayı uyku düzenmin bozukluğu sebebiydi ki aldım bir defalığa mahsus tek kullandım . çok ağır buldum diye sürekli uyutuyordu çünkü bnde bıraktım kullanmadım hiç . Üstelik doktor takip süreci dahi vermiyor bunu uygun görmemesi saçmalık değil mi takip süreci başlat diyorum varsa sorun verme rapor fln 😞

    • Hocam merhabalar ben yeni heyete giricem ancak epilepsi rahatsızlığım var ilaçları düzenli kullanıyorum ve 1 senedir nöbet gecirmiyorum ve gözlük kullanıyorum kullandığım taktirde rahat görüyorum hiçbir sorun yaratmıyor sizce ben heyetten geçip sertifikami alabilirmiyim birde heyet kaç gün sürüyor şimdiden teşekkür ederim vericeginiz cevap için iyi günler hoşçakalın….!

     • Ben de aynı hastalık teşhisi olduğu halde Silahsız için heyete girdim , ögg olur raporu aldım, silahlı için heyete girdim ögg olamaz raporu aldım

   • Hocam ben 3 – 4 yıl önce psikolojik ilaç kullandım ama 3 – 4 yıldır kullanmıyorum ve güvenlik kartı da almıştım. Kamu kurumuna atanacağım ama sizce sağlık kurulunda kullandigim ilaçlar bana engel oluşturur mu

   • VENEGIS XR 75 MG) ( ZYZAPİN 7.5MG)(Esmax 10 mg)ilaçlar bunlar hocam aldım ama hiç kullanmadim iyiyim bi sıkıntım yok özel güvenliğe basvurcam benden heyet raporu istediler bu heyet raporu nu özel güvenliği etkilermi herhan gibi bir sıkıntı olur mu raporda olumsuz diye sizden bilgi almak istiyorum saygılarımla

 3. Ben tek böbrekliyim silahlı güvenlik için engel mi lütfen birisi bilgi versin bana 🙏

  • Normalde tek böbrek her iki böbreğin yaptığı işi sorunsuzca görebilir. Bu yüzden, eğer böbreğin çalışmasında bir sorun yoksa, tek böbrek silahlı ya da silahsız güvenlik görevlisi olmaya engel değildir. Buna ise ancak bir dahiliye ya da nefroloji uzmanı karar verebilir. Geçmiş olsun.

   • Merhaba 2016 da sipina bifida amaliyatı oldum. Doktorumda hiç bir sorun yok demişti. 2016 san bu yana çalıştım hiç sorun yaşamadım. Spor yapan hareketli biriyim. Fakat silahsız güvenlik için heyete girdiğimde gittiğimde beyin cerrahi Dr rapor yada emar getir dedi. Bende doktorumu aradım Cerrah paşada kendisi. 2016 da amaliyat olduğumu ve nörolojik hiç bir sıkıntı olmadığını çalışmasında sıkıntı yoktur yazısı yazdı. Acaba bu yazıyı heyet kabul eder mi

   • Ameliyat sonrasında yokuş inip çıkma, koşma, merdiven inip çıkma gibi işlevlerde bir sorun yoksa, kifoz ameliyatı bir engel değil. Geçmiş olsun.

 4. Bende epilepsi var ancak en son 2 yıl önce kriz gecirdim oda ilaclari doktorum kestiği için onun dışında herhangi bir yoklama yok bu engelmidir acaba

  • Yalnızca günlük yaşamı etkileyen epilepsi nöbetleriniz varsa engel kabul ediliyor. İfadenize göre yaklaşık 2 yıldır hiçbir nöbet geçirmemişsiniz. Yani epilepsi güvenlik görevlisi olmanızda sorun olmayacak görünüyor. Ancak, epilepsi farklı tipleri olan karmaşık bir hastalık. Bu yüzden kesin cevabı ancak hastalığınızı değerlendiren bir nörolog verebilir. Geçmiş olsun.

 5. Çok teşekkür ederim allah razi olsun sizden zamanınızı bana harcadığınız için teşekkür ederim

  • Selamünaleyküm psikolojik ilacım var e nabizda joplu özel givenlik olabilirsiniz

  • Hocam ben 2022 Şubat’ın başında psikiyatriye gitmiştim doktor ilac yazmadan sormuştu bu ilaci yazarsam asker polis olamazsın demişti ileride özel güvenlik düşündüğümü söyleyip bunu etkilemicekse yazın demiştim etkilemez diyip yazdi ve ben kendimi iyi hissettigim icin ilacı almaya kullanmaya gerek duymadim 2022 Aralık ayında heyete girdim ve psikiyatri doktoru o ilacı engel olarak gordu ve silahlı ozel guvenlik olamaz dedi ustunden 8 ay gecti tekrar heyete girdim iki sene olacak diye silahsiz için girdim psikiyatri doktoruna muayeneye girdigimde oda sıkıntı yapar mı?

 6. 7.25 miyopum 1.5 astigmatim var, gozlukle diseliyor givenlik olmama engel olur mu

  • Gözlükle düzelmenin teknik açıdan miktarı önemli. Gözlükle en az 6/10 (tam göre 10/10) ya da 0,6 (tam görme 1) diye ifade edilen bir oranda görüyorsanız, sorun olmayacaktır. Bu sonuç göz hekiminin muayene sonucunda yazar. Tabi, gözünüzle ilgili başka sorunlar olmadığını var sayıyorum.. Geçmiş olsun.

 7. Merhabalar benim bileğimde sinir sıkışması var nörolojide tedavi olsam görevimden atılırmıyım

  • Kişi tedavi görsün ya da görmesin, bileğindeki sinir sıkışması kişinin o eliyle kavrama ya da güç kullanma yeteneklerini bozmuyorsa, çalışmasına engel değildir, işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. Geçmiş olsun.

 8. Hiperhidrozu yani aşırı terlemesi olan ameliyat olursa özel güvenlik olmaya engel olur mu

  • Hiperhidroz tedavisi için ameliyat olmak, özel güvenlik olmaya kendi başına bir engel değildir. Ameliyata rağmen şikayetlerin düzeyi ya da hiperhidroza neden olan başka hastalılar varsa, onlar üzerinden karar verilir. Geçmiş olsun.

   • Merhaba ben bikac yıl önce e nabizdan görünen rexapin 5 mg adlı ilaç kullandım uyku için özel güvenliğe engel mi ?

    • Eğer o dönemki ruhsal rahatsızlığınız şifa ile son bulduysa (bunun göstergesi bir psikiyatri hekiminin şu anki ruh halinizi değerlendirmesinden geçer)geçmişte bu ilacı kullanmış olmanız özel güvenlik için bir engel olmayacaktır. Geçmiş olsun.

     • Meraba ben silahsız güvenliğe başvurmuştum ama 10 yıl önceki yani 9 10 yaslarimda intihar girişimi çıktığı için kabul olmadı itiraz edip tekrar basvurabilirmiyim

  • Merhabalar silahlı ögg için başvurdum ama paikiyatri silahsıza olur dedi silahlı nasıl alabilirim

  • Şeker hastasının şiddeti yüzünden ek sağlık sorunları yaşamıyorsanız (örneğin obezite vb..), şeker hastası olmak özel güvenlik olmaya engel değildir. Ancak şeker hastalarının gece çalışmaları pek uygun görülmediği için, gece çalışması olan işyerlerinde sorun yaşayabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 9. Ben daha önce antidepresan kullandım ama 1 senedir kullanmıyorum bu sorun olur mu ve göz numaram 1.25 uzağı göremiyorum bu sorun olur mu silahsız için

  • Eğer başka göz rahatsızlığınız yoksa (bu ancak bir göz hekimi muayenesi ile ortaya çıkar) görme kusurunuz özel güvenlik için bir engel olmayacaktır. Eğer depresyon tedaviniz şifa ile son bulduysa (bunun göstergesi bir psikiyatri hekiminin şu anki ruh halinizi değerlendirmesinden geçer) geçmişte antidepresan kullanmış olmanız özel güvenlik için bir engel olmayacaktır. Geçmiş olsun.

 10. Belimde minik fıtığım var hayatımı etkilemiyor aynı şekilde lordozda var ama hiçbiri benim günlük aktivitelerimi ve spor yapmamı engellemiyor sizce silahlı ogg olabilirmiyim

  • Omurganızdaki bu şikayetler merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozmuyor olması lazım. Dediğiniz gibi günlük aktivitelerinizi ve spor yapmanızı engellemiyorsa, özel güvenlik görevlisi olmanıza engel olmayacaktır. Silah konusu için, bu şikayetinizden bağımsız olarak, silah kullanmanızın da ayrıca uygun görülmesi gerekir. Geçmiş olsun.

 11. Bn bir gun psıkıyatrı de yattım silahlı sertifika alabılırmıyım

  • İnsanlar hayatlarının herhangi bir döneminde gündelik ruhsal sıkıntı atakları geçirebilirler. Eğer kalıcı bir ruh sağlığı sorunu yoksa, örneğin hastanede yatmanızın nedeni bu kalıcı sorunun bir atağı değilse, bu gündelik ruhsal sıkıntılar silahlı ya da silahsız güvenlik için bir engel olmayacaktır. Ancak bunun kararını ancak bir psikiyatri uzmanı verebilir. Geçmiş olsun.

   • Merhaba ben kalp ameliyatı geçirdim kalp kapağı değişti silahli güvenlik olabilir miyim bu engel midir

    • Rahatsızlık duymadan herhangi bir fiziksel etkinlik sürdürememe, dinlenme sırasında belirtiler olabilmesi, herhangi bir fiziksel aktivite yapılması durumunda rahatsızlık artması gibi şikayetleriniz yoksa, büyük ihtimalle güvenlik görevlisi olmaya engel olmayacaktır. Ancak bu durumun yapılan tahlillerle de onaylanması gerekir. Bir kalp doktoru en net cevabı verebilir. Geçmiş olsun.

 12. Ben güvenlik görevlisiyim 2018 de araba çarptı sadece alnımda 5 cm lik bir açılma oldu 7-8 dikiş atıldı. Hasar danışmanlık bana çarpan aracın sigortasından para almak için %5 sınoflanmaya engelli raporu aldırdı bu benim işimden edermi yenilemede problem olurmu???

  • Rapordaki engelin kapsamını ve fonksiyonel şiddetini bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. Ama güvenlik görevlisi olmaya engel olacak bir engelin raporu söz konusu ise, engelli raporuna itiraz edip düzelttirmeyi deneyebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 13. Benim epilepsi gecmişim var ancak 5 senedir nöbet gecirmiyorum arti birde MS tedavim devam ediyor ancak herhangi bir fiziki sorunum yok günlük işlerimi rahatlikla yapabiliyorum sizce sorun olur mu tesekkür ederim

  • ​Yasal mevzuat açısından bir sorun görünmüyor. Ancak hastalığın ve tedavinin kişiselliği nedeniyle, bir engel çıkarıp çıkarmayacağı konusuna bir nörolog karar vermelidir. Geçmiş olsun.

 14. Merhaba 2012 yılında eşimle universitede sevgiliyken kavga ettik ve ilaç içmiş. Hastanede midesi yıkandı müsait olunca polise ifadenizi verin dendi ve ertesi gün polise ifade vermiştik. 2019 da silahli özel güvenlik için başvurduk ve sağlık kurulundan “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” raporunu aldık. Eşim 10.12.2021 de göç idaresine koruma ve güvenlik memuru olarak atandı çok şükür. Şimdi sorum şu, lütfen yardımcı olun. Özel güvenlik görevlisi belgesi alırken aynı sağlık yönetmeliğinden geçtik. Şimdi atama da sen atanamazsin derler mi. İşe baslamak için Sağlık kuruluna şimdi girdik hepsinden sağlamı şimdi yine aldik. Bizi güvenlik sorusturmasinda ekerler mi. Ya da neden sıkıntı çıkmadı. İntihar girişimi belli bir süre geçtikten sonra eğer tekrarlanmamissa ve hastanın o gün ki durumu da göz önüne alınarak mi değerlendiriliyor. Şimdi sadece güvenlik soruşturması kaldı, orada problem çıkar mı. Dediğim gibi 2019 da güvenlik belgesi alırken zaten sağlık raporundan oluru alıp, güvenlik soruşturmasından da olumluyla gecmistik. Eleselerdi orada elerlerdi diye düşünüyorum çok teşekkür ederim şimdiden..

  • Sizin de yerinde bir şekilde ifade ettiğiniz gibi, sağlık kurulu zaten silahlı güvenlik görevlisi olur raporu vererek, konunu sağlık tarafını netleştirmiş. Güvenlik soruşturması ise bu sitenin ve benim bilgi alanımın dışında olduğu için maalesef yardımcı olamayacağım.

  • Merhaba nasıl sonuçlandı durumunuz ben de ilaç kullandım heyete girdim sonucu merak esiyorum

 15. Merhabalar hocam,

  Ben bu yılın başında yaklaşık 4-5 ay OKB tedavisi gördüm. Anafranil ve Rexapin kullandım. Şu an gayet iyi olduğum için bir süredir ilaç kullanmıyorum. Acaba sağlık raporunda bir sıkıntı yaşar mıyım?

  • ​Psikiyatrist OKB tedavisinin süresinin yeterli ve sizin de ruhsal açıdan şu an iyilik halinde olduğunuzu değerlendirirse, bir sorun olmayacaktır. Geçmiş olsun.

   • Hocam sadece muayane de pisikyatriye gitti olamazsın silahlı güvenlik dedi ama diğerlerine muyane olmadan çıktım heyete vermedim kağıdı sisteme girilmiş mıdır kid verdi fakat başka doktordan alsam olurmu

  • Merhaba kardesim aldin mi saglik raporunu sıkıntı oldu mu

 16. Merhaba 9 derece Skolyoz var omurgamda alt kısımda güvenlik olmama engelmidşr

  • Mevzuata göre, skolyozunuz nedeniyle merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme gibi belden aşağı işlevlerden bir bozukluk yoksa, sorun olmayacaktır. Ancak hastalığın ve tedavinin kişiselliği nedeniyle, bir engel çıkarıp çıkarmayacağı konusunda bir ortopedi uzmanı son kararı vermelidir. Geçmiş olsun.

  • Merhaba 2017 yılında askerdeyken amatemde ayakta tedavi gördüm ameliyat da oldum amatemde 5 yıldır madde kullanmıyorum silahsız için bu sorun olur mu tedavi görmüş olmam

 17. Merhaba kolumda jilet izi var özel güvenlik olabilirmiyim heyete yönlendirildim direk 13 14 yaşındayken yapılmış bişe heyet bi sorun çıkartır mı acaba

  • Bu tür izler (eylemler) bazı ruhsal bozuklukların göstergesi olabiliyor. Psikiyatrist şu anki ruh sağlığınızda bir sorun bulmazsa, bu izlerin varlığı engel çıkarmayacaktır. Geçmiş olsun.

 18. Merhaba hocam özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.FMF ve obsesif kompulsif bozukluk hastalığından tedavi oluyorum.Calıştığım.yer sağlık raporu istiyor.Özel güvenlik olmamda sıkıntı olurmu olurmu

  • FMF’in şiddeti ve başka organ ve dokularda sorun olup olmaması önemli. Bunu ilgili uzman hekim değerlendirip net bir şey söyleyebilir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinin sürmesi (tedavi bitse ya da kesilse bile iyileşmenin olmaması da dahil olmak üzere) olumsuz bir rapora neden olabilir. Geçmiş olsun.

 19. Merhaba ileri derecede işitme engelliyim sağ kulaktan sorun olur mu

 20. HOCAM meraba ben 2 yıl önce askerde pskiyatri yardımı almıştım adaptasyon sorunu yaşıyordum sadece 1-2 ay hastaneye gittim yatmadım hastaneye kullandıgım ilaç oferta 7,5 mg saglık raporu için hastaneye gittim beni üniversite hastanesine sevk ettiler bu tedaviden dolaayı ordan beni elerler mi sizce bu ilaç ve tedavi sorun olur mu?

  • Eğer o dönemki ruhsal rahatsızlığınız şifa ile son bulduysa (bunun göstergesi bir psikiyatri hekiminin şu anki ruh halinizi değerlendirmesinden geçer) geçmişte bu ilacı kullanmış olmanız özel güvenlik için bir engel olmayacaktır. Geçmiş olsun.

 21. Hocam 29 yıl, polis, memuru olarak görev yaptım ve 2 ay önce emekli oldum 6 yıldır tip 2 şeker hastasıyım silahlı güvenlik kartı almak için hastaneye gittim 6 doktor salam yazdı dahiliyeci silahlı güvenlik görevlisi olmaz yazdı aclık 170 şeker kurulda silahlı güvenlik olamaz diye rapor yazmış

  • Not 2 adet de taşıma ruhsatlı silahım var nasıl silahlı güvenlik görevlisi olamıyorum hocam anlamadım

   • Hocam silahli özel guvenlik olarak çalışmaktayım. HIV Testim pozitif cıktı. Kimliğim iptal mi olur yoksa tedavi gorerek çalışmaya devam mi ederim.

    • Özel Güvenlik Görevlisi Olmaya Engel Hastalıklar Listesi’ne göre, tek başına HİV testinin pozitif çıkması, özel güvenlik olmaya engel değildir. Hastalığın vücutta ortaya çıkarabileceği sağlık sorunlarının türü ve şiddetine göre konu ayrıca ilgili uzman tarafından değerlendirilir. Geçmiş olsun.

     • Hocam sizin ogg olmaya engel hastaliklar listesinde yaziyor o yuzden korkuyorum hastaneye gidemiyorum dr çalışmana engel degil diyor ama bu listede bu hastalık olunca korktum ne olur bi yardimci olun

      • Liste, devletin yayınladığı listedir ve oradaki ifade benim söylediğim anlamdadır, HİV pozitif olanlar özel güvenlik belgesi alamaz anlamında değil. Bununla birlikte, HİV pozitif kişilere karşı takınılan önyargılar yüzünden, çoğunlukla ve maalesef işyerlerinde sorunlar yaşanmaktadır.

       • Hocam enfeksiyon hastaliklari dr u güvenlik olarak isine devam edebilir sorun yoktur diye belge verse hem emliyet hemde işyeri tarafindan sıkıntı olurmu onu demek istedim. Hem hiv sadece cinsel iliski ile degil kan yolu ile bulaşabiliyor.

 22. Merhaba ben ince bağırsak crohon hastasıyım bir kez operasyon geçirdim ve %50 engelli raporum var özel güvenlik işime devam edebilirmiyim ve süresini zamanı gelince uzatabilir mıyım

 23. Sol el serçe parmağımın uç kısmı Yok güvenlik görevlisi olabilirmiyim

 24. Iyi günler hocam 17 yıldır tip 1 seker hastasıyım fakat Kasım ayında hastaneden %40 engelli raporu aldım vergi indiriminden yararlanmak için e devlet üzerinden gelir idaresine başvuru yaptım gelir idaresi heyetide raporu onaylamış onaylanan engelli raporu çalıştığım özel güvenlik şirketine düşmüş şirket yetkilisi beni arayıp seni bu şekilde calistiramayiz dedi tekrar hastaneden özel güvenlik olur ibareli heyet raporu al dedi hastane heyeti bana bu raporda olamaz gibi bir sikinti çıkarırmı yada engelli raporuna her hangi bir etkisi olurmu teşekkür ederim.simdiden kolay gelsin

  • Özel güvenlik olmak için şeker hastalığı tek başına bir engel değildir. Ancak şeker hastalığına bağlı sağlık sorunları (böbrek, göz, kilo vb) gelişmişse, onlar üzerinden ayrıca değerlendirmeye tabi tutulursunuz. Geçmiş olsun.

 25. Hocam merhaba 2016 da özel bi psıkıyatrıye gıttım orda bana bipolar duygusal bozukluk remizyonda doye rapor yazmış ve ilaç verdi naltreson HCl ve lamatrojin dıye az kullandım zaten fazla bilen yoktu sonrada sıkıntı çekmedim ama bu e nabuzında görünüyor geçen gun guvenlık kartı için heyete gordum bu ilaç gorundugunden psikiyatri den şuan için güvenlik gorevlisi olması olumsuz yazdı nasıl bı yol çiMem gerek ilacı veren doktrola goruştum yada ilacı silecek yada iyileşttı dıye rapor yazacak bırdaha en yakın kurula ne zaman gırebılırım ve sıkıntı çıkarmı önerınız nedır

  • Rapor güncellemesi sonrasında, hakem hastaneye başvurarak rapora itiraz edilebilir. Bu durumda rapor ücretini kendiniz ödersiniz. Geçmiş olsun.

 26. Hocam bende raynaud sendromu var bunun icin hergun ilac kullaniyorum silahsiz ozel guvenlik icin engelmidir ? Simdiden tesekkurler kolay gelsin.

 27. Mrb benim böbreğimde 15 mm taş var silahlı güvenlik için sağlık raporu alabilirmiyim

  • Böbrek çalışmasına ileride düzeyde engel olmuyorsa, sorun olmayacaktır. Buna bir dahiliye ya da nefroloji uzmanı karar verebilir. Geçmiş olsun.

 28. Sol Elimde ve kolumda yanık izi var bu özel güvenlik sertifikası almama engel olur mu ?

  • Bunlar intihar kaynaklı bir eylemden dolayı oluşmamışsa, ya yaktıkları bölgeye ciddi hareket kısıtlılığına yol açacak kadar zarar vermemişse, engel olmaz. Geçmiş olsun.

 29. Mrb benim omurilik pilatin var bu güvenlik olmaya engelmiş koşma yürüme spor ağırlıkta sorun yok

 30. Selam lar arkadaşlar ben zaten 5 yıl dan berli güvenlik okarak çalışıyorum kimliğim silahsız bunu silahlıya çevirmek istiyorum ve bende safra kesesinde kum çıktı demek istediğim silahlıya çevirebilmek için bu safra kesesi taşı bana engel olurmu

  • Özel Güvenlik Görevlisi Olmaya Engel Hastalıklar Listesi’ne göre, basit safra taş ve kumları sorun değildir. Safra taşına bağlı ilerleyici bir karaciğer hastalığı ortaya çıkmışsa sorun olacaktır. Geçmiş olsun.

 31. MERHABA
  BENİM BÖBREKLERİM İKİSİDE YARIM ÇALIŞIYOR
  KULAKTA İŞİTME CİHAZI TAKILI
  SİLAHLI GÜVENLİK OLMAK İSTİYORUM OLABİLİRMİYİM ?

  • Böbrek ve işitme fonksiyonlarının tam olarak ne kadar bozuk olduğuna göre karar verilir. Bunun için de ayrıntılı testler yapmak gereklidir. Bir nefroloji ve KBB uzmanı değerlendirmelidir. Geçmiş olsun.

  • HIV testim pozitif 407 binde özel güvenlik silahli aldım daha işe girmedim hocam yenilemede kartı HIV oldum diye kartım iptal olurmu öyle bi söz konusu varmı

 32. Ben madde kullandim zaten bıraktım çok oldu suboxome kullanıyorum sabikam felan yok özel güvenlik olamam degilmi sağlık raporu alamam yani sizdende duymak istedim

  • Özel Güvenlik Görevlisi Olmaya Engel Hastalıklar Listesi’ne göre, tedavisi süren madde bağımlılığı özel güvenlik olmaya engeldir. Geçmiş olsun.

 33. Ben 8 yaşlarımda vsd açık kalp ameliyatı oldum. Silahsız Özel Güvenlik olur heyet raporu alabilir miyim acaba

  • Buna ancak kalp çalışmanız bazı tahliller yapılıp değerlendirilerek karar verilebilir. Fiziksel aktivite sırasında yorgunluk, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlerin olmaması olumlu bir göstergedir. Ancak bir kalp uzmanı değerlendirmelidir. Geçmiş olsun.

 34. Kamuda Özel Güvenlik Görevlisiyim. Sürekli Sarılık var yani Kronik Hepatit B hastasıyım. Tedavi görüyorum ve ilaç kullanıyorum sürekli. Bu ilaçlar halsizlik ve yorgunluk yapabiliyor, kemik erimesine yol açıyor. Özel Güvenlik olarak çalıştırılamaz raporu alabilir miyim bu durumda.

  • Özel güvenlik sağlık raporunuza, hakem hastanelere başvurarak itiraz edebilirsiniz. Bu itirazdan doğacak masraflar size ait olacatır. Geçmiş olsun.

 35. Slmlar hocam depresif nobet pisikotik belirtili teshisi aldim. Özel güvenlik olabilirmiyim.

  • Halen tedavi sürüyorsa ya da tedavi sonlanmasına rağmen iyileşme olmamışsa, bu durum özel güvenlik olmaya engel çıkaracaktır. Geçmiş olsun.

 36. Ben silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum başka bir yere gecmek icin tekrar heyet raporu istediler herşey normal sadece psikiyatri tahlil sonucunda 1 tanesinde :/65 cıktı giger 3 negatif beni bırakırlar mı acaba

 37. Hocam benim 7 yıl önce 2015 Haziran ayında psikiyatri geçmişim oldu çalıştığım iş yeri izin vermediği için hastaneye rapor almaya gittiğimde stajyer tarafından direkt psikiyatri ye git bişeyler salla kafadan istirahat alırsın diyerek gönderdi Olaxinn 5mg ve Citoles 5mg yazmış ben ilaçları eczaneden bile almadım kullanmadım zaten öyle bi rahatsızlığımda yoktu rapor almak için bilinçsiz şekilde davrandım şu an karşıma çıktı heyette karar verebiliriz diyor doktor elenirsem bile itiraz etme hakkım var mı edersem değişen bi sonuç olur mu kan değerlerim idrar sonucum ve 566 adet psikolog tarafından verilen sorularda bir sorun çıkmamasıdı.

  • Psikiyatri uzmanları hastalık tanısının, tedavinin ve hikayenizin tutarlılığı üzerinden doğru kararlar verecek mesleki yeterliliğe sahiptir. Yine de çıkan rapora hakem hastanelere başvurarak itiraz edebilirsiniz. Bu itirazdan doğacak masraflar size ait olacatır. Geçmiş olsun.

 38. iyi gunler benim iki kulagımdada delik var ama sol tarafımda isitme kaybı yok normal cıktı ama sag tarafımda 22 cıktı ve gecen hafta ameliyat oldum olumlu sonuc alırsam ameliyattan tekrar basvuru yapabilirmiyim heyet kabul edermi ameliyatla duzelirsem silahlı guvenligi ?

  • Anladığım kadarıyla heyet ilk seferinde kabul etmemiş. Verdiğiniz değerler üzerinden kabul edilmeme nedenini anlayamadım. Bu yüzden ameliyat sonrası durumunuz üzerinden neyi değerlendireceklerini bilemiyor ve yorum yapamıyorum. Geçmiş olsun.

 39. Merhaba hocam yaklaşık 3 4 ay önce özel güvenlik sertifikası için sağlık raporu aldım fakat seneler önce 14 15 yaşlarında arkadaşlar arasında cesaret gösterimi için koluma jilet attım tek bir tane iz var. Psikolog doktoruna ise kolumun farklı şekilde yara aldığını söyledim çünkü bunun sorun olmasını istemiyorum seneler önce yapılmış küçük bir hata fakat doktor raporuma self mutilasyon skarı sebebi ile özel güvenlik olamaz yazdı. Ben bu izi ameliyat ile kapatıp tekrar heyet raporu alabilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz?

  • Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden engeli olan adaylar yeniden aday olamaz. Selt mutilasyon skarı da bu kapsamdadır ne yazık ki. Geçmiş olsun.

 40. Hocam yukarıda arkadaşin biri sormuş ama kimse net bi bilgi vermiyor tam ogg olarak çalışırken hiv çıkması ve başka bir hastalığın olmasi duruk bildirir raporda engel olurmu

  • Kişinin HİV pozitif olması devletin kendi listesine göre engel değildir. Ancak iki nokta var. Birincisi, kişinin HİV nedeniyle bir takım sağlık sorunları ortaya çıkmışsı, bu sorunların türü ve derecesine bağlı olarak bir engel ortaya çıkarabilir. İkincisi, ön yargılar nedeniyle HİV pozitif kişilerin ÖGG olarak çalıştırılması tercih edilmeyebiliyor ne yazık ki. Geçmiş olsun.

   • Calistirilmamasi isyeri acisindanmi yoksa emniyet acisindanmi hocam peki

   • Hocam dr yeni baslangic hiv dedi bu sorun olurmu durum bildirir raporda isyeri hekimide calismanda sorun olmaz dedi emniyet acisindan sorum olurmu veya hastane acisindan raporda sorun olurmu tskler hocam şimdiden

 41. Merhabalar hocam ben geçen hafta silahlı güvenlik için heyete girdim sağ kulağımda 39 db işitme kaybı var kbb doktoru sıkıntı olmaz dedi ama heyetten kaldım işitme cihazı alsam olur mu acaba

  • Bu düzeyde bir işitme kaybının (cihazlı ya da cihazsız) sorun olmaması gerekir. Başka bir sorun olsa gerektir. Eğer heyette olur vermeyen KBB uzmanı ise, bir KBB uzmanına konuyu danışmanızı öneririm. Geçmiş olsun.

  • Uyku apnesine neden olan sağlık sorunu ÖGG olmak için ayrıca bir engel teşkil etmiyorsa, uyku apnesi ÖGG olmaya engel hastalıklar listesinde bulunmamaktadır. Geçmiş olsun.

   • Merhaba Müslüm bey ,
    Öncelikle benim silahsız güvenlik kimlik kartım var silaylıya çevireceğim lakin bundan 1 sene önce kumar bağımlılığı ile ilgili psikiyatriden randevu aldım bana selectra 50 mg hapını verdi kullanmadım ama yazdı , neyse şimdi E nabızda gözüküyor ilaç . Silahlı özel güvenlik için kuruldan bu şekilde geçebilirmiyim . Yani şuan herhangi bir bağımlılığım yok ilaç kullanmıyorum , sormak istediğim şu sağlık kuruluna girmeden önce tekrar psikiyatri den randevu alıp doktorla görüştükten sonra ‘’herhangi bir bağımlılığı yoktur ‘’diye güncellese sonra sağlık kuruluna gidip psikiyatri doktoruna belirtsem olumlu sonuçlanır mı? İyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin

    • Psikiyatri uzmanları hastalık tanısının, tedavinin ve hikayenizin tutarlılığı üzerinden doğru kararlar verecek mesleki yeterliliğe sahiptir. Bu nedenle, ruh durumunuz psikiyatri uzmanı tarafından iyilik halinde olmadığı şeklinde değerlendirilirse, silahsız ÖGG belgenizi de kaybedebilirsiniz. Üstelik, Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden engeli olan adaylar yeniden aday olamaz; ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden izinleri iptal edilen özel güvenlik görevlileri yeniden özel güvenlik görevlisi olamaz. Geçmiş olsun.

     • Hocam merhabalar. Silahlı özel güvenlik sertifikası için heyete girdiğimde herşeyim normal ama iç hastalıkları tiroid bezlerinin değerleri çok yüksek deyip ilaç yazdı. Raporum Şuan heyette sizce engel teşkil ediyor mu ?

 42. merhaba hocam narkolepsi teshisi konursa guvenlik kimligime ve ehliyetime elmi konur teşekkür ederim

 43. Müslüm hocam arkadaslar sormus ve şöyle cevap vermissiniz (Kişinin HİV pozitif olması devletin kendi listesine göre engel değildir. Ancak iki nokta var. Birincisi, kişinin HİV nedeniyle bir takım sağlık sorunları ortaya çıkmışsı, bu sorunların türü ve derecesine bağlı olarak bir engel ortaya çıkarabilir. İkincisi, ön yargılar nedeniyle HİV pozitif kişilerin ÖGG olarak çalıştırılması tercih edilmeyebiliyor ne yazık ki. Geçmiş olsun.)

  Ikinci olarak söylediğiniz dr lar tarafindanmi tercih edilmiyor yoksa işyeri tarafindanmi peki kolay gelsin

 44. Hocam merhaba ben keratokonus hastasıyım sağ göz kornea nakli sol için crosslink lazer oldum askerlikten muafım geçenlerde özelde muayene olup sordum silahlı güvenlik olamazsın dedi acaba silahsız alabilir miyim şartların bilmiyorum dedi

  • Görme ile ilgili muayene ve ölçüm ayrıntıları olmadan bunun hakkında değerlendirme yapılamaz. Bunun için en uygun yol ise, özel güvenlik görevlisi raporu veren bir hastanede göz uzmanına muayene olmaktır. Geçmiş olsun.

 45. Hocam ben ogg için heyet raporu alırken alerjik astım tanısı kondu bu durumda heyet raporu almam engel mi

  • Astımın şiddetine bağlı olarak engel olabilir ya da olmayabilir. Ancak bunlar çok teknik konular ve ancak bir göğüs hastalıkları uzmanı bunu bilebilir ve karar verebilir. Geçmiş olsun.

 46. 5 yıldır MS hastasıyım. Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Rapor içi nuroloji dokturuna gittim. Ellerime güç kaybına ve yürüyüşüme baktı sıkıntı yok dedi. Ama raporu imzalamayip takipli olduğum hastaneye göndermek istiyor. Kurum kabul etmiyor. Ne yapmam gerekir.

  • Nöroloji uzmanının tüm ayrıntılara hakim olamayacağı için sizi takipli olduğunuz hastaneye göndermesi gayet doğal. Kurumun bunu kabul etmemesini anlamadım. Geçmiş olsun.

 47. Hocam merhaba intihar girişimim oldu polise ifade verdim özel güvenlik görevlisi olmaya engelmi

  • İntihar girişimine neden olan ruh hali iyileşmişse ve psikiyatrik yönden iyilik halinde olduğunuz uzman hekim tarafından tespit edilmişse, sorun olmayacaktır. Geçmiş olsun.

   • Benim de böyle bir durumum vardı fakat direk e nabiza bakıp olamaz raporu verildi benim şuan ki halime bakilmadi e nabiza bakıldı gittiğim 2 doktorda bunu yapti

  • Bir defa bile olsa olamaz raporu veriliyor psikiyatri öyle dedi

 48. Hiv var peki sağlık başka bir saglik sorunu yaratmiyacak derecedeyse hocam yani yeni enfekte olmus kişilerde saglik kurulu olur verirmi

 49. Merhabalar iyi günler sağ kulağımda işitme kaybı var ancak sol kulağımın algılama işlevi oldukça iyi derecede silahlı yada silahsız özel güvenlik sertifikası için başvurabilir miyim

 50. Merhabalar ben 3 kez parmağımdan ameliyat oldum acaba özel güvenlik olmam için engel olur mu

  • Ameliyata rağmen o elinizle kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozuksa (ortopedi hekiminin muayenesi ile buna net bir karar verilir) özel güvenlik için engel olacaktır. Geçmiş olsun.

 51. Hocam merhaba ben asker de guatr amelaytı oldum silahlı güvenlik görevlisi olabiliyormuyum

  • Tiroid hem beden hem de ruh sağlığı için önemli bir organdır. Ameliyatın nedeni ve sonrasındaki duruma göre karar verilecektir. Geçmiş olsun.

 52. Merhabalar benim epilepsi hastalığım var ama ileri derecede değil sürekli nöbet geçiren biri değilim silahsız almama engel mi

  • Merhabalar ben 4 yil őnce obsesif kompulsif tedavisi gőrdűm gűvenlik gőrevlisi olmama engelmi

  • Yalnızca günlük yaşamı etkileyen epilepsi nöbetleriniz varsa engel kabul ediliyor. Ancak, epilepsi farklı tipleri olan karmaşık bir hastalık. Bu yüzden kesin cevabı ancak hastalığınızı değerlendiren bir nörolog verebilir. Geçmiş olsun.

 53. Bir göz 10/10 diğeri göz retina ameliyatlısı 10/4 görüyor silahsız rapor alalirmiyim.

 54. Merhaba hocam 10 yıl önce(2012 yılında) unipolar depresyon(F/32-34-38-39) ve aktivite ve dikkat bozukluğu(f90.0) şeklinde tanımlanan ve derslerime odaklanamama şikayetiyle gittiğim ve tek seferlik randevu ve ilaç kaydım olan psikiyatri bölümünden bugün rapor alırken sorun yaşadım ve kuruldan şu karar çıktı.
  KARAR: İleri psikometrik tetkik ve değerlendirme yapılabilen 3. Basamak hastane sağlık kurulunda nihai karar verilmesi uygundur. Şeklinde bir karar çıktı ilk sorum şu hocam yeniden raporu baştan mı almam gerekiyor bütün doktorlara muayene olarak yoksa sadece psikiyatriden devam mı edicem karışık bilgi aldığım için soruyorum bunu birde 10 yıl geçmiş üzerinden bu tetkikleri gerçekten bana yaprak hareket ederlermi yoksa ilaç kullanmış diyip kestirip atarlarmı çok mağdur olan insanlar var bu konuda yardımcı olursanız bir akıl verirseniz sevinirim hocam 3 4 tane hastahaneye gidip 6 7 tane doktorla görüştüm olumsuz konuşanlar oldu genellikle teşekkür ederim şimdiden burda bizlere cevap vermek şu devirde çok değerli bir şey.

  • İfadeye bakılırsa, sevk edilen kurulun nihai karar için toptan değerlendirmesi isteniyor gibi görünüyor (emin değilim).. Ruh sağlığıyla ilgili tedavi görenlerle ilgili önemli olan nokta, tedaviden sonra iyileşip iyileşmediklerinin tespitidir. Bu da bilimsel yönteme uygun bir muayene ve gerektiğinde tetkik süreci gerektirir. Sizi sevk etmelerinin nedeni de bu amaçla ileri tetkik yapmak istemeleridir… Geçmiş olsun.

 55. Merhaba hocam sol dirseğimi açarken 20 derece açı kaybım oluyor dirseğimde platin olduğu icin askerliğimi yaptım silah tutmamda herhangi bir sorun yok ama ortopedi ve ftr tarafından uygun görülmedim mevzuatta kac derece istiyor acaba itiraz edersem bir şey değişir mi

  • Mevzuatta herhangi bir derece tanımı yok, konu fonksiyonel olarak değerlendiriliyor, yani kavrama ve güç kullanma gibi becereleri yapmakta kusur olup olmadığıyla ilgili olarak değerlendiriliyor. İtirazlar ancak hakem hastaneler üzerinden yapılabilir ve tüm masraflar size ait olacaktır.. Geçmiş olsun..

  • Hocam sol kulak hafif işitme engeli sağ kulak ise orta dereceli işitme engeli acaba güvenlik olabilir miyim?

 56. Merhaba hocam f29 bipolar duygu durum silahlı veya silahsız özel güvenlik olurmu kullanış olduğum ilaç geçmişi var rexapin 10 mg

  • Tedaviyi gerektiren durum sürüyorsa (buna bir psikiyatri uzmanı karar verebilir) her ikisi için de izin çıkmayacaktır maalesef.. Geçmiş olsun..

   • Hocam ben 7 yıldır depresyon ilacı kullanıyorum durumum gayet iyi ama tedavim ve ilaç raporum hala devam ediyor silahsız güvenlik olabilirmiyim

 57. güvenlik kartı almadan önce ameliyat olmadım klipsli ets ameliyatı olsam el ayak koltuk altı terlemesi için kamuya ise başlarken ameliyat geçmişim olduğu için sıkıntı olur mu hocam

  • Eğer başka bir sağlık engeli yoksa, aşırı terleme ameliyatı olmak özel güvenlik olmaya engel değildir. Kamuda çalışmayla ilgili kısmı hakkında ise bilgim yok maalesef.. Geçmiş olsun.

   • Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı verilen aday sağlık raporu ile adaylığı kabul edilmeyenler tekrar adaylığa başvuramaz. Bu durumdakilerin adaylığı iptal edilir.

    Hocam sistemde böyle bir şey var.Ben bugün psikolojide red yedim.Bir daha başvuru yapamayacak mıyım?Bu raporun bir gecerlilik süresi yok mu? Kalıcı olarak red yemişi oluyorum

 58. Kalbim doğuştan sağ tarafta her hangi bir sağlık engelim söz konusu değil bu özel güvenlik olmaya engel midir ?

 59. Merhaba iyi günler ben de Akdeniz anemisi var taşıyıcıyım yalnız silahlı özel güvenlik olmama engel olur mu acaba Teşekküre derim şimdiden.

 60. Merhabalar hocam silahlı güvenlik için sağlık kuruluna girdim fakat nöroloji den hafif el titremem olmasından dolayı silahsız güvenlik olur raporu verildi itiraz edebilir iyim. İyi günler

 61. Merhaba hocam ben psikiyatri bölümünde 2 hafta yattım ilaçları da kendimi iyi hissettiğim için Bıraktım özel güvenlik belgesi almak için sorun olur mu

 62. 2 yıldır Hepatit b taşıyıcısıyım güvenlik görevlisi olmama engelmi. Hbsag pozitif, Hbeag negatif, hbv dna negatif 826 değer.

 63. Özel sektörde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum, güvenlik görevlisi olarak kuruma atandım sağlık raporu istediler bende de iki yıldır var olduğunu bildiğim hepatit B var, doktor test istedi test sonuçları hbv dna 826 negatif, Hbeag negatif. Hbsag pozitif bu durumda çalışabilir raporu alabilirmiyim. Doktor olumsuz rapor verirse mahkemeye başvurabilirmiyim çünkü 10 gün içinde raporu alamazsam iş elimden gidecek.

 64. Merhaba hocam.3 yıl önce obsesif kompulsif bozukluk için 1 yıl tedavi gördüm.Son 5 aydır tekrar tedaviye başladım.Saglik raporu alıcam.Sıkıntı olurmu

 65. Bir gözümde göz tembelliği var az görüyor diğer gözüm gözlükle iyi görüyor bu sorun yaratır mı silahsız güvenlik için

 66. Mrblar ben sleroderma haatasıyım en cok ellerımde derı olarak bellı olan bır goruntu mevcut ozel guvenlık olmama engelmıdır

 67. Askeriyede geçirilen psikiyatrik sıkıntı ilaç kullanımı sorun olurmu iyiye gitme yönelik raporlarim Var ama askeriyede kalıyor bunlar raporlarim e nabizdan görünmüyor iyiye gittigim somut delillerin yazmıyor sorun olurmu

 68. Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı verilen aday sağlık raporu ile adaylığı kabul edilmeyenler tekrar adaylığa başvuramaz. Bu durumdakilerin adaylığı iptal edilir. (böyle bir şey var mı hocam? Ve böyle bir sonuçla karşılaştığımız için tekrar güvenlik için başvuru yapamaz mıyız, güvenlik işinde çalışamaz miyim yani?)

 69. Mart 1 de anksiyete ilacı verdiler hiç kullanmadım şuan iyim silahlı güvenlik görevlisi olmama engel mi

 70. Hocam ben gereken tüm kontrollerden geçtim hiçbir sorun çıkmadı eğitim alacaktım ama 4-5 gün önce sol kolum ve vucudumun belli bölgeleri yandı bunlar güvenlik olmama engel mi?

 71. Hafif el titremesi yüzünden nöroloji uzmanı bana seni heyet değerlendirsin dedi. Böyle saçma sapan iş olmaz arkadaş. Ben elimi ve parmaklarımı işlevli kullanabiliyorsam sıkıntı olmaması gerekir.

 72. Merhaba 2014te motor kazası geçirdim. Omurgam kırıldı askerlikten muaf oldum. 8 adet platin mevcut fakat yürümemde herhangi bir problem yok. Bu sertifikayı almamda problem olur mu?

 73. Merhaba bende tiroit hastalığı var ve günlük olarak ilaç kullanıyorum tiroit bezlerinden birisi çalışmıyor ama yaşantımda veya çalışmama engel hiçbir durum yok günlük ilaç kullanmam bekçiliği engel teşkil ediyordu ÖGG olmaya da engel teşkil eder mi?

 74. Merhaba hocam ben RİLEPTİD İLACI kullanıyorum Silahlı Özel güvenlik görevlisi olabilir miyim

 75. mr sonucunda L4 L5 düzeyinde diffuz bulging minimal protruzyon tekal keseyi basilamistir yazıyo ağırlık kaldırdığımda bide sinirlendiğimde karıncalanma kasılma oluyo bacağımda 22 yaşındayım thermo suludin losyonunu sürdüğümde ağrı geçmiş oluyo ayağımda düşme yok aşağı itip yukarı çekebiliyorum sağlık kurulundan geçebilir miyim güvenlik olmama engel mıdır bu rapor cevaplarsanız sevinirim hocam

 76. Merhabalar sayın hocam ben şuanda silahlı özel güvenlik kimliğine sahip bir kişiyim 1 yıl önce sağlıktan geçtim kartımı aldım şuan psikolojik sorunum var doktordan randevu alıp Muayane olmaya gitsem ve doktor herhangibi bir ilaç verince ve ben kullanmaya başlayınca bu durumda kartımın iptal olmasına neden olur mu, psikiyatri ye gittim diye yoksa gitmemde bir sorun olmaz mı zaten kartımi almışım lütfen bana dönüş yaparsanız çok sevinirim saygılarımla

 77. Merhaba hocam silahlı özel güvenliğim gece calisamaz raporu alsam kartım iptal olurmu ailemde Wilson diye adlandırılan bakır fazlalığı var seviye olarak tehlikeli bir boyutta değil rutin 2 yılda bir test veriyorum sadece birde astım bronşitim var gece zorluyor rapor almam işyeri açısından sıkıntı olmuyor ama kimliğim iptal olur diye korkuyorum .

 78. Hocam Dizimden menisküs ameliyatı oldum. Antroskopi girişimi menisküs tamiri yapıldı. Yürüme, koşma herhangi bir sıkıntım yok sporda yapıyorum. Her hangi bir problem olur mu?

 79. Selamün aleyküm hocam ben 2019 da güvenlik kartını çıkardım 2 yil sonrada sureli engelli raporuda aldim bitmesine 3 ay kaldi sadece yanık olduğu için aldim güvenlik kartımıda yenilemem gerekiyor süresi dolmak üzere bir sorun olur mu eğer ki sorun olacaksa ne yapmam gerekiyor teşekkürler

 80. Merhaba benim hepatit b taşıyıcı hastalığı olarak görünüyor ama ciğerler falan normal ciğerler de hiç bir şey yok sadece kanda taşıyıcı herhangi bir etkisi yada yorgunluk halsizilik te yapmıyor özel güvenlik olmama engel olur mu

 81. İyi günler ben 1 tane andidepresan kullanıyorum bu güvenlik belgesi almama engel olur mu acaba?

 82. duygu durum bozukluğu rahatsızlığı ile tedavi görüyorum düzenli ilaç alımım var. günlük yaşantıma engel olmuyor. tercih yapacağım bu bölümü tercih edebilir miyim

 83. immumbağışıklık yetmezliğim var rna 7 yıldan beri negatif güvenlik sertifikası almam için engelmi

  • Merhaba Hocam ben gecen yıl Nisan ayında özel güvenlik raporu almak için gittim hastaneye ama psikolojik olarak sadece bir kez sinir ilacı kullandım ama kimseye zarar vermedim ilaç tam olarak kullanmama gerek yok hiç bir zararım yok dile ama psikolok bana özel güvenlik olamaz diye emniyete yazı göndermiş ben itiraz hakkımın olduğunu bile bilmiyordum 1 yıl geçti daha önceden sinir ilacı dışında hiç bid tanım yok tekrar başvursam olurmu yada psikolog mı gitmem lazım lütfen yardımcı olurmusunuz?

 84. Merhaba 2. Evrede kanser hastasıydım ve atlattım cok şükür suan kontrollerım var sadece özel güvenlik olabılırmıyım sızce

 85. Merhaba hocam 2015-2018 yillari arasinda okb tedavisi gordum kendimi iyi hissettigimden tedaviyi kendim biraktim 2021 yilinda ogg sertifikasinda psikiyatrj anafranil kullanilmis ogg olamaz diye red verdi tekrar basvuru yaparsam red alirmiyim

 86. hocam 4 diskte boyun fitigi lordiz duzlesmesicdol parmaklarda his kaybi ayrica bel fitigi bvar 4 diskte .yokus cikamiyorum ayakta furdugum zaman cok ciddi agri oluyor.guvenlik yapamaz raporu alabilirmiyim tsk

 87. Merhabalar hocam kolda faça izi varsa silahlı alınmıyor diye biliyorum psikiyatri den rapor alındığında silahlı güvenlik görevlisi olunabilir mi diğer şartlarında sağladığı surece

 88. İyi günler hocam ben silahlı güvenlik kursuna katılmak istiyorum ama sol elimde doğuştan kemiklerim kısa yüzde 5 engelli raporumda var bu bana engel teşkil edermi benim silahlı güvenlik sertifikası almanda.

 89. Merhaba omzumun ortası yani ensemin tam arkasında şişlik var hafif ve skolyoz gözlendi s şekline benzer halinde sağlık raporunda çıktığında problem olur mu olmama engel mi spor yapıyorum günlük hayatta hiç zorlamıyor

 90. Merhaba psikatri doktoru içine kapanık sın sessiz ve sakin sin Silahlı Güvenlik kavgalı gürültülü bir iş ve Güvenlik olmanı onaylamiyorum dedi sizce bu bir bahanemidir Doktorun karşısında nasıl bir tavır sergilemeliydimki

 91. Merhaba tip1 duyabet hastasıyım silahlı özel güvenlik olmam için bir engel olur mu ?

 92. ben silahlı komligimi yenilemek icin bir kuruma başvurdum ama bir ay sonra %53 engelli raporu aldım sizce sorun çıkarmı kimlik yenilememde acil cevap simdiden teşekkürler

  • Bahri bey siz ne yaptınız kartınızı yenileyebildiniz mi ?

 93. Hocam alerjik astım hastalığı silahsız güvenlik olmaya engel midir

 94. Merhaba hocam bende Akdeniz anemisi(talasemi minör) var aceba silahli özel güvenlik olabilirmiyim sağlık raporunda sikimit çıkar mı

 95. Sayın hocam, merhaba. Bundan birkaç yıl öncesinde üniversite okurken yurtta kaldığım sıralarda sürekli el yıkama gibi takıntılarım vardı, çünkü kaldığım odam ve oda arkadaşım temiz değildi. Annem de bu durumu kendine dert edinerek beni psikiyatri muayenesine götürdü ve sonuç olarak yaygın anksiyete teşhisiyle rapor verildi. 6 kez gittim ve ilaç da kullandım, sonra tedaviye son verildi. Üzerinden yaklaşık 4-5 yıl geçti. Şimdi iş başvuruları (polislik, askerlik, güvenlik görevlisi gibi) sırasında bu rapor önüme engel olarak çıkıyor. Bu arada artık bahsettiğim takıntıları da yaşamıyorum. Bu raporu iptal ettirme şansım var mıdır? Nasıl bir yol izlemeliyim? Genç bir insan olarak bu sebepten iş bulamıyor olmak beni fazlasıyla üzüyor, sizden bir cevap rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

  • Hocam ben bir yıl önce saç koparma rahatsız lıgı için psikiyatri ilacı kullandım ama şu an kullanmıyorum geçti özel güvenlik olmama engel mi bu durum

 96. Hocam silazsiz özel güvenlik suan
  yapiyrm silahliya çevirmek tam teşekküllü randuvu aldım butun heyetten geçtim pisikolog beni testen geçirdi rabor sonucu 1 ay içinde e nabizda cikack sormak istediğim silahlı için basvurada bulundum burda olumsuz çıkarsa silahsiz kimliğim bir sorun olurmu tşk ler

 97. Merhaba hocam.bende romatizma var ankilozan spondilit.raporlu ilaç kullanıyorum.ama hiçbir sıkıntım yok sağlıktan geçermiyim

 98. Merhaba ben selectra ilac kullandım her insanın iniş çıkışları olabilir eşim işsizdi evin tüm.yuku bendeydi bu yüzden daha kolay atlatmak istedim bu bana engelmi silahlı guvenlik icin

 99. Merhabalar, 2021 Ağustos ayında lustral 100 mg yazdırdım ama ilacı bir kere kullanıp çöpe attım sınav kaygısı ile kullanmıştım bir buçuk senedir de ilaç kullanmıyorum özel güvenlik için sağlık raporu alıcaktım fiziksel her şey temiz çıktı psikiyatr doktoru da kaşeleyip imza attı kağıda ama heyetin kabul etmeyeceğini söyleyip bana 1 yıl sonra gelmemi söyledi doktor. Sizce bu ilacı yazan doktora gidip randevu alıp kendimin iyi hissettiğimi ilaç kullanmadığımı söyleyip lustralı sildirmem mi gerekiyor yoksa güvenlik için gittiğim psikiyatrı dinleyip 1 yıl bekleyeyim ?

 100. Ön 2 dişim yamuk tel taktırıcam ama silahlı veya silahsız sorun olur mu gözüm de 3 3 buçuk miyop gözlük kullanıyorum sorun olur mu

 101. Hocam merhaba ben 2016 da hidatik kist ameliyatı oldum safra kesem de alındı ve daha sonra da bu ameliyata bağlı olarak diyafram hernisi ameliyatı oldum burada da bagarsaklar akciğere baskı yaptığı için akcigerime tüp takilmksti kalın ve ince bağırsaktan da 10ar cm alınmıştı daha sonrasında ise akciğer embolisi oldu bunlarin hepsinin tedavisini gördüm ve şuan herhangi bir sorun yok bunlar ogg için engel oluşturur mu teşekkürler

 102. Hocam merhabalar benim sağ ayağımda aksaklık gibi bir şey var ama bana bir engel teşkil etmiyor silahlı özel güvenlik olmama engel mi? Teşekkürler

 103. Ben psikiyatriye gittim takıntı nedeniyle misol 50mg kullanıyorum düzenli 1 yıl oldu silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için başvurmaya engel mi?

 104. Hocam merhaba; benim 2017 yılında hastanede tedavi sürecim devam ederken öncesinde hiç olmayan ve sonrasında da hiç geçirmediğim bi epilepsi nöbeti tanısı girilmiş durumda 2 kez yatarak tedavi aldığım süre zarfında oldu nöbetler. Sonrasında hiç geçirmedim. Silahlı güvenlik için kayıt oldum heyet için girdiğim nöroloji doktoru asla olamazsın dedi. Yaklaşık 6-7 sene geçmiş olmasına rağmen ilaçları bıraktırdılar tedavi süreci bitti ve hiç nöbet geçirmedim. Ben silahlı ya da silahsız güvenlik sertifikası alamaz mıyım şu an ?

  • Merhabalar hocam huzursuz bacak sendromu olması ozel guvenlik olmaya engel bir hastalik mi

 105. Merhaba hocam kamuda güvenlik olarak çalışıyorum 8 ay önce intihar ettim yoğun bakımda yattım daha.sonra piskiyatri servisinde doktor kamuda çalıştığım için antidepresif bozukluk yazdı şuan tazminat almak.istiyorum çok sıkıntılarım var intihar geliyor yine aklıma piskiyatriden çalışamaz raporu alsam başka yerde çalışabilirmiyim amacım elime toplu para geçmesi hemde güvenlik işini birakmak

 106. Sol serçe parmağımda kırık var hızlı kaynaması için 1 atlığına demir soktular parmağıma. Silah kullanmayı biliyorum ve silah kullanmama engel olmuyor. Heyet raporunda sorun oluşturur mu

 107. Merhaba hocam kimligim silahsiz sağ kulak da orta derece iletim kaybı mevcut onun için silahli kimlik başvuru yapmıştım ilk aldığım raporda bu durum yazıyor ama tanı kısmına silahli ozel guvenlik görevlisi olur diye yazdılar ama emniyet sisli Enfal hakem hastanesine sevk etti orda da odiyometre cihazında saf ses 53 dm çıktı onun için silahli olamaz silahsiz olur diye rapor düzenlediler bunun la ilgili 51 ve altı olursa isitme seviyesi tekrardan silahli kimlik alabilirmiyim

 108. hocam merhaba sol ayagimda platin var, istersem ortopedik sorundan dolayı engelli araç alabiliyorum.(heyet raporu %10) Dolayisi ile ehliyetimde engelli ehliyeti olacak. Ancak silahlı özel güvenlik kimlik kartım var engelli ehliyetine geçersem iptal olurmu yebilerken sorun cikarmi cevaplarinizi bekliyorum.

 109. Hocam epilepsi hastasıyım her gün düzenli ilaç kullanıyorum,ama hiç nöbet geçirmedim ve geçirmiyorum. Silahsız özel güvenlik olmaya engel midir

 110. Ms hastasıyım silahsız güvenlik olmak istiyorum sağlık raporu verirlerdi acaba

 111. Hocam merhaba zorlu doğum hikayesi bulunan biriyim iğneli EMG raporunda sağda n.ulnariste kronik tam dejenire ile uyumlu bulgular vardır diyor.sorun serçe ve yanındaki parmağım açılıp kapanıyor kolda elde güç var.digeri gibi.ancak bahsettiğim iki parmak yanyana açık konumda iken tam kapanmıyor bu sorun olurmu.ben silah kullandım askerliktede kullandım sorun olmuyor bu bana ama nasıl yapabilirim

 112. Uyku anne raporum var,özel guvenlik olmak istiyorum.heyetten sağlam raporu alabilirmiyim.%53 raporum var

 113. Merhaba ergenlik döneminde 7 yıl önce psikiyatri ye gittim ilaç kullandım silahsız ogg olmak için heyet almamda engel olur mu ?

 114. Merhaba ,benim %65 Piskolojik engelli raporum var ,özel güvenlik olamazmıyım?

 115. Efendim ben 2017 senesinde Releptid 1 Mg yazıldı ve Selectra 25 mg bunuda niye yazdi bilmiyorum.Ancak şuan birseyim yok o zmnda pek yoktu.Duyduguma göre antideprasan kullananlara olumsuz rapor veriyorlarmış.Ben nasıl kanıtlamam gerekiyor ki olumlu rapor alayım Özel guvenlik silahlı için şimdiden tşk ederim değerli cevabiniz için.

 116. Hocam selam sağlık kurulu sağ kulak çok hafif sol kulak hafif derecede işitme kaybı var dedi silahlı güvenlik olmama engelmiş hatta dediler rapora işitme cihazıyla çalışabilir diyeceklermiş böyle saçma birşey varmı cihaz kullanacak kadar sağır değilim yaşım daha 35

Yorumlara kapatıldı.