Özel güvenlik görevlisi olmaya engel hastalıklar

Silahlı ve silahsız ÖGG sağlık raporu esasları ve engel olan hastalıklar Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği ile düzenlendi.

Özel güvenlik görevlisi (ÖGG) olmak isteyenlerin ya da olanların sağlık şartlarını düzenleyen ve 26 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili önemli noktalar aşağıdadır.

 • Aşağıda yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Olmaya Engel Hastalıklar Listesi‘ndeki sağlık sorunları olan adaylar (özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni alacak kişiler), aday sağlık raporu neticesinde, ÖGG olamaz.
 • Özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde, kas iskelet sistemi ve ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden özel güvenlik görevlisi olamayacağı tespit edilenler ile görme, duyma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemezler.
 • Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak ya da silahlı özel güvenlik görevlisi olmayı sürdürmek için aşağıdaki listedeki hastalıkların olmaması yanı sıra ilgili uzman hekimlerce silah kullanmasının ayrıca uygun görülmesi gerekir.
 • Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden engeli olan adaylar yeniden aday olamaz; ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden izinleri iptal edilen özel güvenlik görevlileri yeniden özel güvenlik görevlisi olamaz.
 • Aday sağlık raporları tam teşekküllü hastanelerden alınır ve geçerlilik süresi 1 yıldır. Tam teşekküllü hastane, bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen sağlık kurumlarıdır. Rapor için aday başvurur ve rapor ücretini aday öder.
 • Durum bildirir sağlık raporlarının ücreti işveren tarafından karşılanır. Bu raporların bir geçerlilik süresi yoktur. Valilikler tarafından özel güvenlik görevlisi olmak için aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan özel güvenlik görevlileri hakkında, işverenden durum bildirir sağlık kurulu raporu aldırması istenebilir.
 • Aday sağlık raporları ya da durum bildirir sağlık raporları özel hastane, klinik gibi özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenemez.
 • Durum bildirir sağlık raporuna özel güvenlik görevlisi hakem hastaneye başvurarak itiraz edebilir. Bu durumda rapor ücretini kendisi öder.
 • Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen çalışma iznine sahip ÖGG’den bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden aday sağlık raporu istenmeyecek.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAYA ENGEL HASTALIKLAR LİSTESİ

DÂHİLİYE

 • Endokrinolojik yönden
  • Lesch-Nyhan Hastalığı,
  • Osteogenezis İmperfekta (Osteoporoz ve multipl kemik kırıklarına neden olmuş),
  • Morbid Obezite (Vücut Kitle indeksi 50kg/m2 tistü olanlar, ağır şekil bozukluğu yapan iskelet displazileri).
 • Hematolojik yönden
  • Ağır aplastik anemi (Nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı, (nötrofil 200’ün altı),
  • Steroid tedavisine yanıt vermeyen Diamond Blacfan Anemisi,
  • Tedaviye yanıt vermeyen ağır hemolitik anemiler (Hb:<8 g/dl),
  • Yılda birden fazla oraklaşma krizi veya hayatında bir kez bile stroke veya akut göğüs sendromu geçiren ağır ve terminal Hemoglobinopatiler
  • Major talasemi
  • Transfiizyon bağımlı olan diğer Hemoglobinopatiler,
  • Hb <l0 g/dl, plt <l00000/mm3 olan miyelofibrozis,
  • IPSS Orta-2 ve yüksek risk oluşturan miyelodisplastik sendrom,
  • Tedavisi devam eden ya de remisyona girmeyen lösemiler,
  • Kronik Faz (6. ayda major sitogenetik yanıt yoksa ) kronik lösemiler,
  • Evre 3-4 Kronik Lenfositik Lösemi,
  • Malign Gammapatiler (Ağır veya remisyona gitmeyen)
  • İleri evre tedavi gerektiren saçlı hücreli lösemi,
  • Primer Hemofagositik Sendrom,
  • Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanaması olan KML ve myelofibrosis dışında kalan myeloproliferatif hastalıklar (esansiyel trombositeıni, polistemia vera, v.b)
  • Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden yakalar
  • Orta veya yüksek dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan lenfomalar
  • ileri derecede komplikasyonu olan ve/veya ağır-terminal olgular kemik iliği/kök hücre nakli
 • Nefrolojik yönden
  • Evre 5 (GFR <15 ml/dk, helen renal replasman tedavisi [hemodiyaliz, periton diyalizi, böbrek nakli] başlanmayan hasta),
  • Renal replasman tedavisi (hemodiyaliz, periton diyalizi) gerektiren kronik böbrek hastalığı,
  • Serolojik testlerle saptanmış ve doğrulama testleri ile kanıtlanmış komplikasyonlu AIDS hastalığı veya HIV enfeksiyonlan,
  • Nefrektomi (Bilateral).
 • Romatolojik yönden;
  • Beden hareket ve fonksiyonlarını ileri derecede bozan nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin, otoimmün ve konnektif doku hastalıklarına ve diğer romatolojik hastalıklara bağlı artropati sekelleri
 • Onkolojik Yönden;
  • İleri klinik evreli (Evre III ve IV) malign tümörü olan remisyona girmeyen durumlar
 • Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi yönünden:
  • İlaç tedavisi, kalıcı kalp pili, kateter ile ablasyon, cerrahi müdahale, İCD implantasyonundan birisi uygulanmış olmasına rağmen kişinin günlük aktivitelerini engelleyecek şekilde semptomları devam eden aritmiler (fonksiyonel kapasite 3 veya 4)
  • İstirahatte dispne, göğüs ağrısı ve presenkopu olan veya en küçük aktivitelerde semptomları ortaya çıkan (NYHA 4) ve/veya istirahatte sağ ventrikül yetmezliği belirti ve bulguları olan PASB: 70 minHg üzeri olan pulmoner hipertansiyon.
  • Konstriktif perikard hastalığı tanısı nedeniyle opere edilmesine rağmen bulguları devam eden, NYHA sınıf III-IV bireyler,
  • Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan ve tedaviye rağmen semptomatik olan bireyler,
  • Fizik muayene ve ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı konulan, ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan veya NYHA sınıf-III-IV bireyler,
  • DKH semptomları olan veya günlük basit aktivite ile konjestif kalp yetersizliği semptomları gösteren NHYA evre 4 hastalar; diyet veya ilaç tedavisi ile konjestif kalp yetersizlíği semptomları kontrol edilemeyen hastalar ve kalp boşluklarında dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizligi veya darlığı olan hastalar, önemli sol-sağ şantı bulunan ( Qp/ Qs l.>2:1) ve pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistansın yarısından büyük olanlar veya sağ-sol şantı bulunanlar,
  • Fizik muayene veya laboratuvar sonuçlarına göre orta-ileri düzeyde kapak hastalığı tespit edilmiş veya kapak hastalığı nedeni ile opere edilmiş hastalarda aşağıdaki şartların varlığı; NYHA Sınıf 4 semptomlar ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon (EF<9»30),
  • Miyokard infarktüsü geçiren veya daha önceden koroner arter hastalığı tanısı alan veya girişimsel-cerrahi koroner işlem yapılan anjinası bulunan bireylerde aşağıdaki şartların varlığı; laboratuar yöntemtleri ile (EKG, eforlu EKG, perfüzyon sintigrafisi vb) devam eden iskeminin saptanması veya bir veya daha fazla koroner arterinde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterilmiş olması ve ilaç tedavisi veya diyete rağmen hastada NYHA Sınıf 3-4 semptomları varlığı veya hastada ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun olması (EF %30),
  • Yürûme ve hareketi engelleyecek ölçüde ileri derecede lcnfödem,
  • İnvaziv ve noninvaziv tetkiklerle tespit edilmiş iki ekstiremitede derin veri trombozuna bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar…

GENEL CERRAHİ

 •  Üst sindirim kanalına ait semptom ve bulgular veya anatomik kayıp yada tedaviyle kontrol altına alınamayan semptomlar veya üst sindirim kanalı rahatsızlığı nedeniyle ideal kilonun >%20 altında olma,
 • İlerleyici kronik karaciğer hastalığı objektif bulguları veya hepatik yetmezliğin santral sinir sistemi belirtileri ile olan sürekli sarılık veya gastrik veya özefageal kanama ve beslenme bozukluğu ve güçsüzlük,
 • Diyetin kısıtlanması ve tedaviye rağmen semptomların tam olarak kontrol edilemeyen kolonik veya rektal hastalığın temel belirtileri (ateş, kilo kaybı veya anemi) bulunması,
 • Kalıcı sarılık; ortak safra kanalı (koledok) obstrüksiyonuna bağlı ilerleyici karaciğer hastalığı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ

 • Havayolu hastalıkları için bronkodilatör kullandıktan sonraki FEV1 değerinin %40’ın altında olması. İnterstisyel akciğer hastalıktan için bronkodilatör kullandıktan sonraki FVC’nin %40’ın altında olması veya istirahatte alınmış arter kan gazında parsiyel oksijen basıncının 55 mmHg’den düşük olması, ekokardiyografi ile gösterilmiş sağ kalp yctmezliği/kor pulmonale olan hastalarda parsiyel oksijen basıncının 60 mmHg’nin altında olması,
 • Akciğer tıansplantasyonu.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

 •  Odyometrik inceleme sonucunda (İşitme cihazı ile veya İşitme cihazı olmadan) iyi işiten kulakta Hava Yolu Saf Ses Ortalaması (500-2000 Hz) 50 dB’den daha iyi olmalı, işime implant veya cihazlarına rağmen her iki kulakta da bu değerden daha kötü (51 dB ve üzeri) işitme kaybı olanlar.

GÖZ HASTALIKLARI

 • Görme şartları, iyi gören göz düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak en az 0,6 olmalıdır
 • Diplopi olmamalıdır
 • İyi gören gözde santral 20 derecede görme alanı defekti olmamalıdır.
 • İyi gören gözde ptozis-hemiptozis olmamalıdır.
 • Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

 • Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen; üst ekstremite için, kavrama yapabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozulmuş olanlar, alt ekstremite için merdiven-yokuş inip çıkabilme, koşabilme, güç kullanabilme fonksiyonları bozan;
 • Üst ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları.
 • Üst ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıklar, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojileri ie bunların sekelleri.
 • Üst ekstremitenin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
 • Alt ekstremitedeki kemiklerden bir veya birkaçının anatomik veya fonksiyonel patolojileri, travmaları, tümörleri, enfeksiyonları, yanıkları, tedavi sonrası sekelleri, cerrahi veya travmatik ampütasyonları.
 • Alt ekstremite eklemlerindeki kemiklerin, kıkırdakların ve kasların, bağların ve destek dokuların, damarların ve sinirlerin hastalıkları, yanıkları, enfeksiyonları, travmaları, açık veya kapalı cerrahileri ve bu patolojilerin sekelleri.
 • Alt ekstremitelerin anatomik, fonksiyonel, nörolojik ve vasküler patolojileri ile bunların sekelleri, cerrahi veya travmatik patolojileri ile bunların sekelleri.
 • Eklem enfeksiyonları, eklem çıkıkları, eklem gevşeklikleri.
 • Kemiklerin, kasların, bağların ve diğer destek dokuların hastalıkları, travmaları, cerrahileri ve tedavi sonrası sekelleri.
 • Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların, sinirlerin) ileri derecedeki şekil bozuklukları, travmaları, kırıkları, cerrahileri, diğer patolojileri, gevşeklikleri, tedavi sonrası sekelleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları ile bu patolojilere yönelik cerrahi girişimler.
 • Kemiklerin, kasların, eklemlerin, bağların ve diğer destek dokuların, omurganın ve eklerinin, spinal kanalın ileri evre olan kötü huylu tümörleri, ileri evre olan diğer hastalıkları ve cerrahileri.

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI ve BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 • Günlük aktiviteleri engelleyen epilepsi nöbetler.
 • Epilepsiler dışında kalan, sinir sisteminin paroksismal hastalıkları. (narkolepsi, somnambulizm ve benzeri).

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 • Psikiyatrik yönden iyilik halinde olmadığı değerlendirilenlere ve aşağıda belirtilen psikiyatrik rahatsızlığı bulunanlar,
 • Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan ve değerlendirme esnasında mevcut tedavisi devam eden;
  • Depresyon bozuklukları, Anksiyete bozuklukları, Obsesif kompulsif bozukluklar ile Travma ve strcsör ile ilişkili bozukluklar,
  • Psikotik bozukluklar,
  • Madde veya alkol bağımlılığı,
  • Organik mental bozukluklar,
  • İntihar girişimi, geçmiş self mutilasyon davranışlarına ait skarlar

CİLT HASTALIKLARI

 • Çok şiddetli otoimmün büllü hastalıklar (Pemfigus vulgaris, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis ve diğer otoimmün büllü hastalıklar),
 • Şiddetli Epidermolizis büllosa,
 • Şiddetli Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu, Diskeratozis konjenita, Werner sendromu ve benzeri hastalıkları bulunanlar.

***

Haber burada sona erdi. Dilerseniz Özel güvenlik görevlisi meslek hastalıkları başlığımızı da inceleyebilirsiniz…

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*