İşyeri tehlike sınıfı nasıl değiştirilir?

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli komisyonun hızlı, etkin ve verimli çalışmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM:

Bu prosedür, 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre hazırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘nde yer alan tehlike sınıflarının belirlenmesi ve yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri kapsar.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR:

Tescil Kodu / İşkolu Kodu: İşyeri SGK sicil numarasının en başından 2., 3., 4. ve 5. rakamını,

Faaliyet Kodu: Güncel NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan ve altı hane ile ifade edilen numara ve tanımını,

Tehlike Sınıfı: İşyeri tescilinin doğru olduğu dörtlü kodlar için tehlike sınıfı, işyerinin esas faaliyetini tanımlayan, tescil kodu /iş kolu kodunun altındaki altılı faaliyet kodunun karşısındaki tehlike sınıfını,

Tebliğ: Yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ni,

Komisyon: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarını belirlemeye yetkili komisyonu,

Başvuru Formu: Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formunu,

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nü,

Sekretarya: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği Daire Başkanlığı’nı,

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nı

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nı,

NACE: NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) Avrupa Birliği´nce 1970’den beri geliştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitli istatistiki sınıflama. “Avrupa Ekonomik Faaliyet Sınıflaması” ifadesinin Fransızcasının ilk harflerinden oluşturulmuş kısaltma ismini,

Sınıflama: Güncel NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasını,

TÜİK Komisyonu: Takvim yılına ait veya güncel NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına ekleme / çıkarma/ tanım değişikliği/yeni kod açılmasına ilişkin faaliyetlerini TÜİK Başkanlığında gerçekleştirmeye yetkili Güncelleme Komisyonu’nu
ifade eder.

Asıl İş ve Asıl İşin Tayini: Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iştir. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş asıl işin belirlenmesinde esas alınır. 6331 sayılı Kanunun 3. Maddesinde tanımlanan işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya asıl işin devamı niteliğinde olmak koşuluyla faaliyet alanının genişletilmesi halinde de yine o işyerinin kuruluş amacına bakılır.

4. İLGİLİ DOKÜMAN:

NACE Rev.2 Dörtlü Ekonomik Faaliyet Sınıflaması
NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (güncel)

5. MÜRACAATLAR

5.1. İşyerleri, Tehlike Sınıflarına ilişkin talepleri bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TİSK, TOBB, TESK, Kamu-İş) aracılığıyla gerçekleştirirler. Üst İşveren kuruluşları, başvurularla ilgili kendi iç uygulamalarını belirleyip kendi alt birimlerine yazılı olarak duyururlar.

5.2. Kamu görevlileri veya işçi sendikalarından gelecek talepler, ilgili Konfederasyonlar tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

5.3. Tehlike sınıflarına ilişkin talepler hangi sektörü ilgilendiriyorsa, üst işveren kuruluşları ilgili sektör temsilcilerinin Komisyon toplantısına katılımını sağlar.

6. UYGULAMA:

6.1. Komisyon Toplantı Gündeminin Oluşturulması

6.1.1. Tehlike sınıfına itirazlar ile ilgili başvurular, ilgili komisyon üyesi kurum / kuruluşlar vasıtası ile Genel Müdürlüğe Ek-1’de yer alan “Başvuru Formu” doldurularak yapılır. Komisyon üyesi kurum / kuruluşlar başvuruları yaparken kendilerine gelen taleplerden inceledikleri ve uygun buldukları itirazları her ayın ilk haftası içinde Genel Müdürlüğe iletmekle yükümlüdür. Genel Müdürlükçe incelenen taleplerden gündeme alınmayacak olanlar elektronik posta ile ve yazılı olarak Komisyon üyelerine bildirilecektir.

6.1.2. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Bakanlık / Genel Müdürlük evrak birimince kaydı alınmış başvurular toplantı gündemine alınır. Takip eden 1 (bir) hafta içerisinde toplantı gündemi, gündeme alınmayan taleplerle birlikte sekretarya tarafından komisyon üyelerine iletilir.

6.2. Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar:

6.2.1. İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Bakanlık tescil kayıtlarına göre değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır. Yaptığı iş ile tescili uyuşmayan işyerine bilgi verilir ve konu tescil değişikliği olduğundan komisyon gündemine alınmaz. Tescil kodu değişikliği SGK tarafından yapılır.

6.2.2. İtirazın değerlendirilebilmesi için başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

6.2.3. İtiraz edilen tescil kodunun Sınıflamada birden fazla faaliyeti kapsaması halinde itirazın, kod tanımının tamamını veya bir kısmını kapsayıp kapsamadığı açıkça belirtilmelidir.

6.2.4. Herhangi bir gerekçesi olmadan yapılan tehlike sınıfı değişikliği talepleri değerlendirmeye alınmaz.

6.2.5. Daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirilerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmaz. Söz konusu itirazların komisyon gündemine tekrar alınması için ilgili faaliyeti yürüten tüm işyerleri bazında mevzuat değişikliği, tehlikeli maddelerin yasaklandığı veya tehlikesiz maddelerle değiştirildiği ve benzeri durumların belgelerle ispatlanması gerekmektedir. (Değerlendirme prosedürleri yayımlanıncaya kadar firma bazında başvurulmuş ve değerlendirilerek reddedilmiş olanlar hariç)

6.2.6. Komisyon üyeleri 6.1.2. maddesinde belirtilen süreleri göz önünde bulundurarak sektör temsilcilerine gerekli duyuruları yapar. Ayrıca, komisyon üyesi kurum / kuruluşlar itiraz edilen faaliyete ilişkin toplantıya katılacak sektör temsilcilerinin isimlerini Sekreteryaya bildirir. Sektör temsilcisinin katılmaması halinde talep değerlendirilmeye alınmaz.

6.2.7. Yargıya intikal eden faaliyet kodlarına ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmaz.

6.3. Komisyonun Çalışmasına İlişkin Esaslar:

6.3.1. Komisyon her yılın Ocak ayında gündem yoğunluğuna göre belirlenecek gün sayısında toplanır.

6.3.2. Komisyon toplantısı ile ilgili resmi yazı, duyuru, gündem ve benzeri bilgiler postada yaşanabilecek gecikmelerin önlenebilmesi için ayrıca e-posta ile de komisyon üyesi kurum / kuruluşlara gönderilir.

6.3.3. Komisyon üyelerinin toplantıların tümüne tam süreli katılımları önem arz etmektedir. Üst üste iki toplantıya katılmayan kuruluşun üyeliği düşer. Yerine yeni üye atanabilir.

6.3.4. Komisyonda görüşülmesi için gündeme alınan kodlarla ilgili talep sahibi sektör en fazla 3 (üç) kişi ile komisyon toplantısına katılabilir ve isterlerse en fazla 10 dakikalık sunum gerçekleştirebilirler. Sektör temsilcilerinin oy hakkı yoktur.

6.3.5. Komisyon, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Komisyon üyelerinin 1 (bir) oy hakkı olup, eşitlik halinde Komisyon Başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.

6.3.6. Güncel NACE Rev.2 Altılı faaliyet kodunun bir kısmına itiraz edilmesi ve bu tanımın diğer tanım içinden ayrılarak yeniden değerlendirilmesi kararı alınması halinde ilgili kod tanımı sekretarya tarafından TÜİK Komisyonuna iletilir. TÜİK komisyonu kendi çalışma esasları doğrultusunda başvuruyu değerlendirir ve sonuçlandırır. Açılması uygun görülen kodlar her yılbaşında yeni sınıflama metninde ilan edilir. İtiraz edilen faaliyete ilişkin yeni kod açılması halinde tehlike sınıfının belirlenmesi için, yeni kod açılmamış olması halinde ise bilgilendirme amaçlı, gündeme alınır ve komisyonda görüşülür.

7. EKLER:

Ek-1: Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu

İşyeri Tehlike Sınıfı Öğrenme (Kolay Sorgulama)

Site içeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.