Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları listesi..

YükümlülükHastalık Tehlikesi
Hastalıklar ve BelirtileriSüresiOlan Başlıca İşler
C – 1, a  Slikoz  ve  silikotuberküloz
 – Dispine, öksürük, balgam – Silisli maden cevheri ve taş-
   göğüste ağrı,10 yıl   ların delinmesi, çıkarılması,
 – Sağ kalp yetmezliği, kronik   taşınması,
   kor pulmonale, – Silisli maden cevherleri ve
 – Akciğerlerde infiltrasyon,   taşların parçalanması, öğü-
   fibrosis,   tülmesi, elenmesi ve her tür-
 – Tüberküloz ile kombinasyon   lü işlenmesi,
 – Silisli taşların, ( şist ocak-
   ları ) kesilmesi, perdahlanma-
   sı, düzeltilmesi,
 – Silisli perdahlayıcı, temiz-
   leyici ve benzeri maddelerin
   yapımı, bunlarla çalışma,
 – Korund, cam, porselen, taş,
   seramik ve ateşe dayanıklı
   maddelerin yapımı,
 – Kumtozu kullanılan döküm-
   hanelerde çalışma (çapak gi-
   derme, yüzey düzeltme, kum-
   lama),
 – Silisli maddelerden yapılmış
   zımpara taşları ile perdahla-
   ma, parlatma, düzeltme,
 – Kumlama püskürtücüleriyle
    pas temizleme ve parlatma,
 – Kumlu zımpara taşlarının
    yapımı,
 – Sanayi fırınlarının yapımı
   ve onarımı ( baca duvarcıla-
   rı ),
 – Silikatlı ve silisli mineral
   tozlarla çalışma.
   ( Kesin tanı için :
              1.  Yeterli teknikle çekilmiş göğüs grafisi ( 35×35 cm. veya hiç olmazsa
                   10×10 cm. lik film ),
              2. Gerektiği takdirde HRCT
    ( X )   Radyolojik teşhis uluslararası pnömokonyoz klasifikasyonuna göre
              yapılır.
              3.  Yeterli solunum ve dolaşım fonksiyon testleri ( röntgen bulgusu
                   karakteristik olmadan da fonksiyonlar bozulmuş olabilir. ),
              4.  İş anamnezi ve işyeri incelemesi,
              5.  Tüberküloz için bakteriolojik inceleme yapılır. )
C – 1, b  Asbestoz
 – İrritasyon öksürüğü, dispne, – Asbest ve asbestili toprak çı-
   göğüs ağrısı, balgam,10 yıl   karılması, kullanılması, El-
 – Akciğerde fibroz plevra plak-   yaflı materyalin hazırlan-
   ları, plevral ve plevra ile   ması: levhalaştırma, eğir-
   perikard arasında yapışık-   me, örme v.b.
   lıklar, kireçlenmeler, – Asbest artıklarının işlenme-
 – Kronik bronşit, anfizem,   si,
   plörit, – Asbestli doku, karton ve ka-
 – Sağ kalp yetmezliği, kronik   ğıtların yapımı,
   kor pulmonale, – Asbestli çimento ( eternit ) ve
 – Bronşiyal kanserler, plevra   elyaflı çimento ürünlerinin
   ve peritonda mesotheliom,   yapımı ve bunlarla çalışma
 – Kornea, yutak ve larinksde   ( kesme, delme, frezeleme,
   ülserasyon,   perdahlama ),
 – Elin volar yüzünde, ayak ta- – Isı ve ses izolasyonu işleri,
   banında asbest papillaları. – Yapılarda asbestli maddeler-
   le yapım ve yıkma çalışma-
   ları,
 – Fren balatası yapımı,
 – Borulara asbestli koruyucu
   materyalin veya ateşe da-
   yanıklı boyaların püskürtül-
   mesi,
 – Talk yerine özellikle lastik
   sanayinde öğütülmüş asbest
   tozu kullanılması ( bazı talk
   çeşitlerinde de asbest vardır. )
   ( Kesin tanı için :
              1.  Yeterli teknikle çekilmiş göğüs grafisinden,
              2.  Yeterli solunum ve dolaşım fonksiyon testlerinden,
              3.  Balgamda ve asbest papillarında asbest cisimciklerinin mikroskobik
                   olarak görülmesinden yararlanılır ).
C  –  1,  c   Silikatoz
( Asbest  dışındaki  silikat  tozları )
   Akut : – Minarallerin çıkarılması, el-
 – Dispne,   de edilmesi,
   Akut :1 ay – Parçalama, öğütme, torbala-
 – Akciğer grafisinde difbüz   ma ve taşıma ( talk değirmen-
   lekeler,   leri ),
   Kronik :10 yıl – Lastik sanayi, ( temel mad-
 – Bronşit, dispne,   de % 60 talk ve % 40 lastik-
 – Akciğerlerde infiltrasyon,   tir. ),
   özellikle orta ve alt akciğer – Kağıt ve linolyum sanayii
   alanlarında küçük taneli   kar ton fabrikaları bazı el-
   nodüler görünüm ve ağ şek-   yaflı çimento türleri,
   linde fibroz veya opal gölge – Deri ve kürklerin işlenme-
   ler, ilerlemiş vakalarda an-   si,
   fizemli büyük alanlar ve – Porselen ve seramik sanayi
   subplevral plaklar,   ( kaolin ),
 – Anfizem, sağ kalp yetmez – Elektrokimyada izalasyon
   liği, kronik kor pulmonale.    maddeleri, akümülatörler,
 – Parfüm ve kozmetik madde-
   ler yapımı, sabun fabrikala-
   rı, mücevher yontulması,
 – Kimya ve ilaç sanayii, permut-
   tin suları yumuşatıcı olarak,
   betonitin absorban olarak kul-
   lanılması,
 – Metal sanayiinde olivin ve
   zirkon tuzlarının dökümcü-
   lükte aşındırma ve dökme
   işlemlerinde kullanılması,
   betonit kullanılması,
 – Bazı boya maddelerinin ya-
   pımın da pigment olarak
   ( ultramarin ).
   ( Kesin tanı için :
              1.  Yeterli teknikle çekilmiş göğüs grafisinden,
              2.  Balgamda talk cisimcikleri bulunmasından yararlanılır. )
C – 1,  d   Sideroz
 – Öksürük, eforla dispme, az – Demir cevheri ve okrun elde
   muközlü balgam,5 yıl   edilmesi, parçalanması iş-
 – Fibrojen olmayan sideroz   lenmesi,
   ( elektrik ark kaynakçıların- – Okr tozunun parlatıcı olarak
   da )   kullanılması ( ayna yapımı )
 – Radyolojik olarak arbori- – Dökümhaneler, haddehaneler,
   zas yonda artma, düğümcük – Elektrik , ark kaynağı, elek-
   şeklinde opal görüntü, mi-   trik kaynağı v.b. ile kesme,
   lier yayılma,   perdahlama,  ( demir parça-
 – Anfizem, sağ kalp yetmezliği,   larının),
 – Fibröz sideroz ( cevher ve – Mağnetik demir oksid yapı
   ork madencilerinde ),   mı ve kullanılması.
 – Radyolojik olarak makrono-
   düler infitrasyon, psödotü-
   möral görünüm,
 – Sağ kalp yetmezliği.
C – 2  Alimünyum  ve  bileşikleri  ile  ( toz veya duman )
bronko-pulmonal hastalıkları
 – Öksürük, nefes darlığı,3 yıl – Cevherinden alimünyum el-
 – Bronşit,   de edilmesi, özellikle boksit-
 – Non spesifik respiratuvar   ten alüminyum oksidinin elek-
   sendrom,   tolitik ergitme yolu ile elde
 – En fazla akciğerlerin üst   edilmesi ( yapay korund elde
   ve orta alanlarında lokalize   edilmesi ).
   olan, sınırları iyi belirne- – Alüminyum tozu elde edil-
   meyen, bazen çizgi ve leke,   mesi, özellikle ufalama, ele-
   bazen dumanlı yüzeyler   me ve karıştırma ile yağsız
   biçiminde görünüm, perihiler    ince toz haline getirilmesi,
   bölgelerin ve apekslerin – Alüminyum alaşımlarının yapımı,
   musap olmaması, ilerlemiş
   vakalarda plevra adhezyon-
   ları, subplevral büller, spon-
   tan pnömotoraks, adhezyon-
   lar sonucu bronşlarda defor- – Boksit eritme fırınlarındaki
   masyon,   artıklarda bulunan pigment-
 – Anfizem, sağ kalp yetmezli-   ten matbaacılıkta kullanılan
   ği, kronik kor pulmonale.   bazı boya ların elde edilmesi,
 – Alüminyum hidratın kağıt
   fabrikalarında kullanılması
   (alüminyum sulfat hazırlan-
   ması), pis suların temizlen-
   mesi, tekstil sanayiinde em-
   permeablize edici madde
   olarak, petrol rafinelerin-
   de bazı katalizörlerin yapımı
   ve kullanılması, cam yapımı
   ve alüminyum ve bileşikle-
   rinin çeşitli alaşımlarda
   kullanıldığı sanayi dalları.
C –  3  Sert metallerin  tozları  ile  olan  bronkopülmoner  hastalıklar
 – Öksürük, balgam, dispne,3 yıl – İçine az veya çok tantal veya
   bronşit, astmatiform nöbet-   tital karbid de katılmış wol-
   ler,   fram karbit başta olmak üze-
 – Anfizem, akciğerlerde infilt-   re basıt veya kompleks metal
   rasyon, fibrosis, hiluslarda   karbitlerin ince toz haline
   genişleme ile birlikte ağ bi-   getirilmesiyle ham mater-
   çi minde veya nodüler gö-   yal yapımı,
   rünüm, – Sinterleme işlemi için metal
 – Anfizem, kronik kor pulmo-   tozunun kobalt tozu ile karış-
   nale, sağ kalp yetmezliği,   tırılması,
 – Dermatoz. – Elde edilen karışımın sıkış-
   tırılarak şekillendirilmesi,
 – Ön sinterme ve sinterleme
   işlemleri, elmas veya korund
   çarkı ile düzeltme çalışmaları.
C – 4  Thomas  cürufu  ile  olan  bronkopulmonal  hastalıklar
 – Akut, subakut veya kronik – Thomas cürufunun yapay
   bronşit,3 yıl   gübre olarak kullanılması
 – Antibiotiklere resistans pnö-   için parçalanması, öğütül-
   moni ve bronkopnömoni.   mesi, ambalajlanması, ta-
   şınması, depolanması, di-
   ğer maddelerle karıştırıl-
   ması, serpilmesi,
 – Thomas cürufunun ısı geçir-
   genliğini azaltıcı tabaka ola-
   rak kullanılması.
C – 5  Mesleki  bronşiyal  astma
 – Astma nöbetleri ( dispne,1 yıl – Toksik – hiperarjik biçim :
   özellikle ekspirasyonda    bazı kimyasal maddelerin
   zorluk ), nöbet aralarının    solunması ile :
   normal olması, – İzosiyanat, akrolein, formol,
 – Anfizem, kronik kor pulmo-   klor platinat, parafenilendia-
   nale.   min, diazometan, fitalik asit
   anhidridi, risin, gom arabik,
   ipeca cuanhae ekstresi gibi.
   ( Kesin tanı için :
              1.  İşyeri incelemesi ile etkeni saptanır
              2.  Provokasyon testleri ile nöbetçi etkenle, provoke edilir
              3.  Yeterli solunum fonksiyon testleri yapılır
C – 6  Bissinoz
 – İş haftası birinci gününde15 günPamuk tozu ile temas, pamuk
   göğüs sıkışması duygusu,işlenmesiyle ilgili çalışmalar,
   dispne, öksürük, balgam,öncelikle tekstil sanayiinde
   konjonktivalarda ve burunçırçır, harman, halaç, tarak,
   mukozasında irritasyon, ateşvater bölümleri
   ” pazartesi ateşi “,
 – Bu belirtilerin sıklaşması, sü-Keten ve kendir işlenen
   rekli hale gelmesi,işyerleri, fabrikalar, özellikle
 – Dispne, anfizem, kronik obs-bunların ıslatma, soyma
   trüktiv akciğer hastalığı tab-yumuşatma ve iplik bölümleri
   losu,3 yıl
 – Sağ kalp yetmezliği, kronik
   korpulmonale.3 yıl
   ( Tanı için yeterli solunum fonksiyon testleri yapılır. )