Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne mesleki deri (cilt) hastalıkları listesi..

YükümlülükHastalık Tehlikesi
Hastalıklar ve BelirtileriSüresiOlan Başlıca İşler
B – 1  Deri Kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları
( Kurum,  zift,  katran,  asfalt,  antrasen,  mineral  yağlar,  parafin  ve
benzeri maddelerle )
 – Eritem, pruriginöz dermatit, – Taş kömürünün distilasyo-
   kahverengi lekeli pigmentas-   nu ( kok ve havagazı fabrika-
   yon (melanoz), folikülit, cilt-   ları. ),
   te katran papillaları,2 ay – Yanma gazlarını ve dumanı
 – Hiperkeratoz gibi cilt lezyon-   toplayan, dışarı atan, ocak,
   ları,   şömine, bacaların bakımı,
 – Bu lezyonların kanserleşmesi,5 yıl   temizliği, onarımı,
 – Derinin primer epiteliomaları. – İçinde % 8-10 oranında zift
   bulunan kömür tozundan
   briket yapımı,
 – Caddelerin katranlanması ve
   asfaltlanması, gemilerin ka-
   lafatı,
 – Sıcak zift ve silikat karışı-
   mından boru, levha, yer dö-
   şemeleri ve çeşitli kapların
   yapımı,
 – Bitümlü malzeme, ziftli kâ-
   ğıt ve kartonlar, emper-
   meabl tekstil ürünleri ve izo-
   lasyon maddesi olarak kul-
   lanılacak diğer malzemenin
   yapımı,
 – Kerestenin katran veya ant-
   rasen yağları ile empermea-
   blize edilmesi,
 – Bazı boya maddeleri ve ver-
   niklerin yapımı,
 – Sık sık mineral yağlarla yağ-
   lanması gereken makineler-
   le yapılan kesme ( mekanik
   sanayii ) ve dokuma ( tekstil
   sanayii) işlemleri.
B – 2  Kanserleşmeyen  cilt  hastalıkları
( Diğer bölümlerde bahsedilmeyen maddelerle )
A-Toksik orijinli hiperarjik   Kimyasal etkenler:
   ekzema veya dejeneratif ek- – Metal, metaloidler ve bile
   zama,2 ay   şikleri, nikel, kobalt, cıva,
B-Allerjik orijinli hipererjik   vanadyum, arsenik, belir-
   ekzama veya sensibilite ek-   yum, altı değerli krom,
   zaması, – Alkaliler, çimento, çeşitli
C-Çeşitli orijinli ender der-   deterjanlar, temizlik madde-
   matoz şekilleri,   leri, oksidasyon maddeleri
 – Mineral yağlar, zift, bazı   renksizleştiriciler,
   aromatik hidrokarbonların – Organik çözücüler, organik
   klor türevleri ile olan akne,   klor türevleri, terpentin ve
 – Dermatomikozlar,   diğer terpenler, alkilize ku-
 – Işınların ( ültraviyole, ter-   mel türevleri ( para,metil
   mik, iyonize ) etkisi ile   isopropilben zol) ve bunların
   olan dermatozlar,   substitisyon ürünleri,
 – Toksik materyalde yabancı – Formaldehit, beksametilen-
   cisim etkisi olan maddelerle   tetramin, fenol, stirol, epok-
   ( beliryum, anilin, asbest ) or-   sid, reçinelerinin yapımı ve
   taya çıkan dermatozlar,   ara ürünleri sentetik madde
 – Arsenik hiperkeratozu, yi-   yapımında ek ve dolgu madde-
   ne leyen mekanik irritasyon-   leri ve ara ürünleri,
   lar v.b. – Aromatik hidrokarbonların
   bazı halojenli ve nitro, klor-
   nitro, amino, azo, hidroksi
   ve sulfo türevleri,
 – Bazı sentetik boya madde-
   leri,
 – Fenetiazin türevleri ( klorpro-
   mazin ), antibiotikler ( strep-
   to misin, kloramfenikol, pe-
   nisilin, neomisin v.b. ) bazı
    ilaçlar,
 – Tetramelithiuramid sülfit,
   dithiokarbomad gibi kauçuk
   sanayiinde kullanılan bazı
    yardımcı maddeler,
 – Organik fosfor, civa ve kü
   kürt türevleri gibi bazı pes-
   tisidler, ensektisit olarak
   kullanılan bütün klor türev
   leri,
 – Vanilin, primel, ekzotik tah
   ta çeşitleri, kinin gibi bazı
   bitkisel maddeler,
   Fiziksel etkenler :
 – Metal ve cam carakları, cam
   pamuğu, asbest, hayvan ve
   insan saçı, kılı v.b.
 – Işınlar (ültraviyole) ve ter-
   mik  zararlar ( soğuk, sıcak ),
 – İyonize ışınlar,
   Cilt için patojen mikroorganizma-
   lar :
 – Ciltte bakteriyel enfeksiyon
    veya mantar hastalığı yapa-
   bilen mikroorganizmalar,
 – Bazı koşullarda ( sıcaklık
   ve nem ),
   Cilt için patojen olan saprodit-
   ler :
   ( Bu etkenlerle temasa geli-
   nen bütün işler tehlike kay-
   nağı sayılır. )
   ( Kesin tanı için :
              1.  Ayrıntılı kişisel anamnez ve iş anemnezi,
              2.  Klinik bulgu, özellikle hastalığın lokalizasyonu,
              3.  Epikutan ve intrakutan testler,
              4.  Testler negatif ise, aynı işin yinelenmesiyle ortaya çıkacak nüks-
                   lerin saptanması önemlidir.
              5.  Orthoerjik dermatozlarda testler negatiftir; tanı ilk iki ölçüye göre
                   konur,
              6.  Yağ ( oil)  aknesi tanısı anamneze, lezyonun karakteristik lokalizas-
                   yon ve görünümüne bakarak konur,
              7.  Klorlu hidrokarbonlarla olan aknelerde yeni maruz kalıştan ön-
                   lenmelidir, her yeni maruz kalıştan çok uzun bir zaman sonra
                   ağır ve inatçı residivler ortaya çıkabilir. )